Käypä hoito

Virtsatieinfektiot

Käypä hoito
9.4.2013
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistys ry:n, Kliiniset mikrobiologit ry:n, Suomen Infektiolääkärit ry:n, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Urologiyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä

Suosituksen tulostettava versio (pdf) «»1

Keskeinen sanoma

 • Suositus koskee potilaita, joilla todetaan äkillinen tai toistuva virtsatieinfektio (VTI) tai epäillään sitä.
 • Suositus ei käsittele sukupuoliteitse tarttuvia virtsateiden infektioita, mutta nämä infektiot on otettava tarvittaessa huomioon erotusdiagnostiikassa.
 • Alempien virtsateiden äkillinen infektio aikaisemmin terveellä naisella voidaan hoitaa oireiden perusteella ilman virtsa- tai muita tutkimuksia. Tällainen infektio voidaan tunnistaa strukturoidulla puhelinhaastattelulla «»2 ja hoitaa saatavien tietojen perusteella.
 • Kaikilla muilla potilailla virtsaviljely on tarpeen. Viljelynäytteen laatu vaikuttaa olennaisesti tulosten käyttökelpoisuuteen. Päivystysdiagnostiikkaa (virtsan kemiallinen seulonta, U-KemSeul ja partikkelilaskenta, U-Solut) vieritutkimuksena tai laboratoriossa tehtynä tarvitaan vain kliinisesti epäselvissä tilanteissa.
 • Oireet ratkaisevat infektion tason: kystiittiin liittyy virtsaamispakko, tihentynyt virtsaamistarve ja kirvely virtsatessa; pyelonefriittiin taas kuume sekä selkä- tai kylkikipu.
 • Aikuisen naisen kystiitin hoidossa ensisijaisia lääkkeitä ovat pivmesillinaami, nitrofurantoiini ja trimetopriimi. Hoitoaika on kolme vuorokautta.
 • Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikassa näytteen laatu on ratkaiseva. Oireisella lapsella päivystysdiagnostiikka riittää hoitopäätöksen tekemiseen, mutta lopullinen diagnoosi tulee varmistaa bakteeriviljelyllä, jonka näyte on otettava ennen mikrobilääkityksen aloittamista.
 • Lasten virtsateiden kaikukuvaus on aiheellista jo ensimmäisen infektion jälkeen. Myöhemmät kuvantamiset ovat tarpeettomia, jos munuaisten rakenne on normaali.

Tavoitteet

 • Tarpeettomien virtsaviljelyiden ja rutiininomaisen vieridiagnostiikan välttäminen perusterveydenhuollossa oirekuviin perustuvalla hoidolla.
 • Näytteiden laadun ja potilasohjauksen korostaminen, kun diagnostiikkaa tarvitaan.
 • Mikrobilääkeherkkyyksien hallinta lääkityssuosituksilla kansallisella tasolla.
 • Erityisryhmien diagnostiikan ja hoidon ohjaus.

Kohderyhmät

 • Hoitosuositus on tarkoitettu virtsatieinfektioita tutkiville ja hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille.

Esiintyvyys aikuisilla

Synty ja aiheuttajat aikuisilla

Taulukko 1. Mikrobien patogeenisuus ja esiintymistaajuus virtsatieinfektioissa «Aspevall O, Hallander H (eds). Infektionsdiagnostik. 5. Urinvägsinfektioner/bakteriuri. Statens Bakteriologiska Laboratorium 1993. Stockholm.»20, «Wilson ML, Gaido L. Laboratory diagnosis of urinary tract infections in adult patients. Clin Infect Dis 2004;38:1150-8 »21. Mikrobit esitetty kussakin kentässä aakkosjärjestyksessä.
PatogeenisuusEsiintymistaajuus (% eristyksistä)
Yleiset (yli 10 %)Melko yleiset (1–10 %)Harvinaiset (alle 1 %)
PrimaaripatogeenitE. coliStaphylococcus saprophyticusMykobakteerit
SekundaaripatogeenitEnterobacter-lajitCitrobacter-lajit
Enterococcus-lajit
HiivatProteus vulgaris
Klebsiella-lajit
Morganella morganiiSerratia-lajit
Muut koagulaasinegatiiviset stafylokokitViridans-ryhmän streptokokit
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Epävarmat patogeenitGardnerella vaginalisAcinetobacter-lajit
LaktobasillitCorynebacterium-lajit
Muut pseudomonastyyppiset bakteerit

Jaottelu aikuisilla

 • VTI:t jaetaan infektion esiintymistason mukaan kystiittiin ja pyelonefriittiin.
  • Kystiitti tarkoittaa rakkotason eli alempien virtsateiden (virtsarakon ja virtsaputken) infektiota.
  • Pyelonefriitti tarkoittaa munuaistason eli virtsanjohtimen, munuaisaltaan tai munuaisen infektiota.
 • Komplisoituneita ovat infektiot, joiden taustalla on virtsateiden rakenteellinen tai toiminnallinen sairaus, immuunipuutos tai epätavallinen patogeeni. Tähän ryhmään luetaan myös miesten ja raskaana olevien infektiot.
 • Lisäksi luokitellaan erikseen oireeton bakteriuria, jolla tarkoitetaan oireettomalla henkilöllä virtsaviljelyssä toistuvasti todettua kasvua, jonka määrä on vähintään 105 bakteeria/ml.
  • Aikuispotilailla mahdollisesti samanaikaisesti ilmenevä pyuria ei vaikuta tulkintaan.

Diagnostiikka aikuisilla

Milloin otetaan virtsanäyte

 • 18–65-vuotiailla perusterveillä naisilla satunnaisen virtsarakon infektion (kystiitin) diagnoosi voidaan tehdä oireiden perusteella ilman laboratoriotutkimuksia, kun oireet ovat tyypilliset eikä sukupuolitautiin (kuten klamydiainfektio tai tippuri) tai muuhun gynekologiseen infektioon viittaavaa ilmene (ks. alla tarkemmin).
 • Muilla potilailla kystiittiä epäiltäessä ja aina pyelonefriittiä epäiltäessä diagnoosin on perustuttava virtsan bakteeriviljelyyn ja oireisiin.
 • Hoidon jälkeiset seurantaviljelyt ovat tarpeen
  • vain, jos oireet eivät parane
  • aina raskauden aikana.
 • Virtsanäytteiden laatuun pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Oireet ja tasodiagnostiikka

Taulukko 2. Äkillisen kystiitin toteaminen (puhelin)haastattelun perusteella 18–65-vuotiaalla naisella «Schauberger CW, Merkitch KW, Prell AM. Acute cystitis in women: experience with a telephone-based algorithm. WMJ 2007;106:326-9 »23, ks. myös pdf-muotoinen lomake, jota voidaan käyttää potilastyössä «»2.
1. Onko naisella yksi tai useampia VTI:n oireista (tyypilliset oireet)
 • tihentynyt virtsaamistarve
 • kirvely virtsatessa (dysuria)
 • virtsaamispakko
 • verta virtsassa
2. Onko naisella vaikeahoitoisen VTI:n riskitekijöitä
 • munuaisten monirakkulatauti tai munuaiskivitauti
 • rakon tyhjenemishäiriö (neurogeeninen rakko)
 • munuaisten vajaatoiminta
 • heikentynyt vastustuskyky (vaikean perussairauden tai vastustuskykyä heikentävän lääkityksen takia)
 • virtsakatetri
 • raskaus
 • diabetes, jossa taudin komplikaatioita
 • äskettäinen virtsateiden toimenpide
3. Onko naisella seuraavia hälyttäviä oireita tai esitietoja
 • selkäkipu, kuume, vilunväristys, oksentelu, ripuli, kuivuminen, emätinvuoto, uusi seksipartneri, emätinkipu tai -kirvely tai yli 7 vrk kestäneitä oireita
Jos naisella on vähintään kaksi tyypillistä oiretta (kysymys 1) ilman erityisiä riskitekijöitä tai muita liitännäisoireita, hoito voidaan toteuttaa suosituksen mukaisesti ilman laboratoriotutkimuksia. Muussa tapauksessa lisäselvitykset (laboratoriokokeet, kliininen tutkimus) voivat olla tarpeen.
Kirjaa haastattelun tulos
Muistuta ja ohjeista
 • Muistuta potilasta, että oireiden häviäminen voi kestää yli 3 vrk lääkityksen aloittamisesta.
 • Ohjeista potilas ottamaan yhteyttä, jos oireet eivät helpota 4 vrk:ssa tai oireet uusiutuvat.
 • Anna potilaalle mahdollisuus käydä vastaanotolla, jos hän sitä haluaa.

Virtsanäytteet aikuisilla

Päivystysdiagnostiikka

Virtsan bakteeriviljely

Oireeton bakteriuria aikuisilla

Aikuisten VTI:n hoito

18–65-vuotiaiden naisten kystiitti

Taulukko 3. Aikuisen naisen kystiitin ja pyelonefriitin lääkehoito. Hoitoajan jälkeen viitataan tutkimusnäytön asteeseen.
aAnnostelu suun kautta paitsi kefuroksiimi laskimoon
bKun lääkitys suun kautta ei ole mahdollinen; vasteen ilmaannuttua jatkohoitona suun kautta otettava fluorokinoloni, ensimmäisen polven kefalosporiini tai sulfa-trimetopriimi.
KäyttöaiheLääkeVuorokausiannosaHoitoaika
KystiittiNitrofurantoiini75 mg × 23 vrk «Kolme päivää kestävällä kystiitin nitrofurantoiinihoidolla lienee saavutettavissa samanlainen kliininen ja mikrobiologinen vaste kuin viisi tai seitsemän päivää kestävällä hoidolla.»C
Pivmesillinaami200 mg × 3 tai 400 mg × 23 vrk «Kolmen päivän mittainen pivmesillinaamihoito on tehokas naisen akuutin komplisoitumattoman kystiitin hoidossa.»A
Trimetopriimi160 mg × 2 tai 300 mg × 13 vrk «Kolmen päivän trimetopriimihoito on riittävä naisen kystiitin hoidossa.»A
PyelonefriittiFluorokinoloni10 vrk «7 vuorokauden pituinen fluorokinolonihoito riittää naisten pyelonefriitin hoidoksi.»A
Levofloksasiini250–500 mg x 1
Ofloksasiini200 mg x 2
Siprofloksasiini500 mg x 2
Kefuroksiimib 750–1 500 mg x 3 b «Wing DA. Pyelonephritis in pregnancy: treatment options for optimal outcomes. Drugs 2001;61:2087-96 »62

Pyelonefriitti

Bakteriuria ja VTI raskauden aikana

Oireeton bakteriuria ja kystiitti

Akuutti pyelonefriitti

Miesten VTI

Diabeetikon VTI

Kystiitin hoito

Toistuvat VTI:t

Infektiot virtsanvirtaushäiriöiden ja neurologisten sairauksien yhteydessä aikuisilla

VTI munuaisten vajaatoiminnassa (aikuiset)

VTI munuaisten monirakkulataudissa (aikuiset)

Munuaisensiirtopotilaan oireeton bakteriuria ja VTI (aikuiset)

Oireisen kystiitin ja pyelonefriitin hoito

VTI:n ehkäisy

Iäkkään VTI

Oireeton bakteriuria

Naisen kystiitin hoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan vanhuksen VTI

Katetriperäinen VTI aikuisilla

Hoito

Ehkäisy

Yleistä

 • Virtsakatetri on virtsatieinfektion voimakkain yksittäinen riskitekijä, joten katetriperäisten virtsatieinfektioiden estossa on tärkeintä pyrkiä lyhentämään katetrin käyttöaika vain aivan välttämättömään ja pyrkiä aktiivisesti katetrista eroon aina kun mahdollista.
 • Katetria laitettaessa puhtaat tekniikat ja steriilit tekniikat ovat ilmeisesti samanveroisia infektioiden suhteen, joten puhtaita suositellaan käytettäväksi.
 • Katetrijärjestelmän pitää olla suljettu.
 • Katetria laitettaessa ja hoidettaessa ei suositella käytettäväksi paikallisia antiseptisia aineita tai mikrobilääkegeelejä.
 • Katetrin tai virtsapussin vaihtoa määrävälein ei suositella. Täyssilikoninen virtsakatetri tulee kuitenkin vaihtaa kolmen kuukauden välein, jotta estetään kalkin kertyminen katetrin päähän.
 • Mikrobilääkkeitten tai desinfioivien aineiden käyttöä katetrin huuhteluun tai niiden viemistä rakkoon tai virtsapussiin ei suositella.
 • Mikrobilääkkeitten käyttöä katetria asetettaessa tai poistettaessa ei suositella.

Lyhytaikainen katetrointi (alle 30 vrk)

Pitkäaikainen katetrointi

 • Hyvää näyttöä eri katetrimenetelmien (toistokatetrointi, rakkopistokatetri, kestokatetri tai kondomikatetri) paremmuudesta toisiinsa verrattuna infektioiden suhteen pitkäaikaisessa katetrin tarpeessa ei ole. Työryhmä suosittelee toistokatetrointia, jos se on mahdollista, ja rakkopistokatetria mieluummin kuin tavallista katetrointia potilailla, joille se sopii.
 • Vaippojen käyttöä kestokatetroinnin sijasta suositellaan, vaikka näyttö infektioiden vähäisemmästä ilmaantuvuudesta puuttuu.
 • Systeemisen mikrobilääkityksen käyttöä infektioiden estolääkityksenä pitkäaikaisen kestokatetroinnin tai toistokatetroinnin yhteydessä ei suositella.
 • Antiseptisilla aineilla kyllästettyjen katetrien tehosta infektioiden estossa pitkäaikaisessa katetroinnissa ei ole mitään näyttöä.
 • Katetriperäisen VTI:n esto selkäydinvammaisella, ks. Käypä hoito -suositus Selkäydinvamma «Selkäydinvamma»5.

Sairaalaperäinen VTI

Virtsatieinfektioiden ehkäisy aikuisilla

Toistuvan kystiitin esto mikrobilääkkeillä

Taulukko 4. Pieniannoksisen ensi- ja toissijaisen estolääkityksen vaihtoehdot ja annostelu.
EnsisijaisetToissijaiset
Nitrofurantoiini 50–75 mg iltaisin «Brumfitt W, Cooper J, Hamilton-Miller JM. Prevention of recurrent urinary infections in women: a comparative trial between nitrofurantoin and methenamine hippurate. J Urol 1981;126:71-4 »134, «Bailey RR, Roberts AP, Gower PE ym. Prevention of urinary-tract infection with low-dose nitrofurantoin. Lancet 1971;2:1112-4 »135Metenamiinihippuraatti 1 g × 2 «Metenamiinihippuraatin teho virtsatietulehdusten estolääkkeenä saattaa olla lumelääkettä parempi, mutta antibiootteja heikompi.»C, «Brumfitt W, Cooper J, Hamilton-Miller JM. Prevention of recurrent urinary infections in women: a comparative trial between nitrofurantoin and methenamine hippurate. J Urol 1981;126:71-4 »134, «Brumfitt W, Hamilton-Miller JM, Gargan RA ym. Long-term prophylaxis of urinary infections in women: comparative trial of trimethoprim, methenamine hippurate and topical povidone-iodine. J Urol 1983;13»136
Trimetopriimi 100 mg iltaisin «Stamm WE, Counts GW, Wagner KF ym. Antimicrobial prophylaxis of recurrent urinary tract infections: a double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 1980;92:770-5 »133, «Brumfitt W, Hamilton-Miller JM, Gargan RA ym. Long-term prophylaxis of urinary infections in women: comparative trial of trimethoprim, methenamine hippurate and topical povidone-iodine. J Urol 1983;13»136, «Kasanen A, Toivanen P, Sourander L ym. Trimethoprim in the treatment and long-term control of urinary tract infection. Scand J Infect Dis 1974;6:91-6 »137, «Nicolle LE. Prophylaxis: recurrent urinary tract infection in women. Infection 1992;20 Suppl 3:S203-5; discussion S206-10 »138Norfloksasiini 200 mg × 1 «Nicolle LE, Harding GK, Thompson M ym. Prospective, randomized, placebo-controlled trial of norfloxacin for the prophylaxis of recurrent urinary tract infection in women. Antimicrob Agents Chemother 1»139, «Brumfitt W, Hamilton-Miller JM, Smith GW ym. Comparative trial of norfloxacin and macrocrystalline nitrofurantoin (Macrodantin) in the prophylaxis of recurrent urinary tract infection in women. Q J Me»140, «Raz R, Boger S. Long-term prophylaxis with norfloxacin versus nitrofurantoin in women with recurrent urinary tract infection. Antimicrob Agents Chemother 1991;35:1241-2 »141 tai kolmena iltana viikossa
Muu fluorokinoloni
Taulukko 5. Yhdynnän jälkeen otettavan kerta-annosestolääkityksen vaihtoehdot ja annostelu.
EnsisijaisetToissijaiset
Nitrofurantoiini 50–75 mg «Stapleton A, Stamm WE. Prevention of urinary tract infection. Infect Dis Clin North Am 1997;11:719-33 »17Norfloksasiini 200 mg «Pfau A, Sacks TG. Effective postcoital quinolone prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women. J Urol 1994;152:136-8 »144
Trimetopriimi 100–300 mg «Stapleton A, Latham RH, Johnson C ym. Postcoital antimicrobial prophylaxis for recurrent urinary tract infection. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. JAMA 1990;264:703-6 »145Ofloksasiini 100 mg tai siprofloksasiini 100–250 mg «Pfau A, Sacks TG. Effective postcoital quinolone prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women. J Urol 1994;152:136-8 »144, «Melekos MD, Asbach HW, Gerharz E ym. Post-intercourse versus daily ciprofloxacin prophylaxis for recurrent urinary tract infections in premenopausal women. J Urol 1997;157:935-9 »146
Sulfa-trimetopriimi (1 tabletti yksinkertaista vahvuutta) «Stapleton A, Latham RH, Johnson C ym. Postcoital antimicrobial prophylaxis for recurrent urinary tract infection. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. JAMA 1990;264:703-6 »145

VTI:n muu ehkäisy

Jatkotutkimukset (aikuiset)

Lasten virtsatieinfektiot perusterveydenhuollossa

Diagnostiikka lapsilla

Oireet ja tasodiagnostiikka

Virtsanäytteet

Päivystysdiagnostiikka

Virtsan bakteeriviljely

 • Pikatestien epäluotettavuuden vuoksi lasten VTI:tä epäiltäessä virtsanäyte on syytä aina viljellä.
 • Uropatogeenin pienikin kasvu rakkopistonäytteestä on aina kliinisesti merkittävä löydös, jos näytteenotto on onnistunut.
  • Rakkopistonäytteitä viljellään Suomessa sekä elatusainepulloissa että suklaamaljoilla mahdollisimman laajan bakteerikasvun löytämiseksi.
 • Seurantanäytteet ovat aiheellisia vain lapsilla, joilla on jokin virtsateiden toiminnallinen tai rakenteellinen poikkeavuus.

Hoito

Taulukko 6. Lasten komplisoitumattoman kystiitin ja pyelonefriitin hoito (ensisijaislääkkeillä).
LääkeVuorokausiannos
Kefaleksiini50 mg/kg 2–3 annoksena
Kefuroksiimi (iv)100 mg/kg 2–3 annoksena
Kefuroksiimiaksetiili20 mg/kg kahtena annoksena
Keftriaksoni80 mg/kg kerta-annoksena
Nitrofurantoiini5 mg/kg kahtena annoksena
Pivmesilliinaami40 mg/kg kahtena annoksena
Sulfa-trimetopriimi8 mg/kg trimetopriimia kahtena annoksena
Trimetopriimi8 mg/kg kahtena annoksena

Jatkotutkimukset ja seuranta

VTI:n ehkäisy

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistys ry:n, Kliiniset mikrobiologit ry:n, Suomen Infektiolääkärit ry:n, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Urologiyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä

Virtsatieinfektiot-suosituksen historiatiedot «Virtsatieinfektiot, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»4

Puheenjohtaja:

Maarit Wuorela, LT, nefrologian, sisätautien, geriatrian ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, osastonlääkäri; Turun kaupunginsairaala

Jäsenet:

Timo Kouri, LKT, dosentti, kliinisen kemian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; HUSLAB, kliinisen kemian ja hematologian vastuualue, Meilahden sairaalan laboratorio

Matti Laato, LT, dosentti, kirurgian ja urologian erikoislääkäri, kliininen opettaja; TYKS, kirurgian klinikka

Pertti Lipponen, LT, dosentti, apulaisylilääkäri; Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus

Kari Sammalkorpi, LKT, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; HYKS, Infektioklinikka

Matti Uhari, LKT, lastentautien ja lasten infektiotautien erikoislääkäri, professori; Oulun yliopisto, lastentautien klinikka

Leena Uusitalo, yleislääketieteen erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus, Vimpeli

Risto Vuento, LKT, dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, ylilääkäri; Laboratoriokeskus, PSHP

Sidonnaisuudet

Timo Kouri: Luennoinut diagnostiikkayrityksen järjestämässä ulkomaisessa koulutustilaisuudessa ja saanut siitä palkkion (BD Preanalytical Solutions). Toiminut virtsatutkimusten asiantuntijana diagnostiikkayrityksissä (Roche Diagnostics ja Arkray Inc.).

Matti Laato: Tehnyt lääketutkimusta korvausta vastaan (Orion Oyj, Biocis Oy).

Pertti Lipponen: Ei sidonnaisuuksia

Kari Sammalkorpi: Osallistunut ulkomaan kongressimatkoille lääkealan yritysten rahoittamana ( Pfizer ja Astellas).

Matti Uhari: Osallistunut kouluttajana lääkealan yritysten koulutustilaisuuksiin, joista saanut luennoimispalkkion.

Leena Uusitalo: Ei sidonnaisuuksia.

Risto Vuento: Ulkomaan kongressimatka lääkealan yrityksen rahoittamana (MSD, Wyeth, Roche, Astellas).

Maarit Wuorela: Toistuvia luentoja lääkealan yritysten koulutuksissa (Sanofi-Aventis, Boehringer-Ingelheim). Ulkomaan kongressimatka lääkealan yritysten rahoittamana (Baxter, Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Abbott, Novartis, Swedish Orphan).

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Rautakorpi UM, Huikko S, Honkanen P ym. The Antimicrobial Treatment Strategies (MIKSTRA) program: a 5-year follow-up of infection-specific antibiotic use in primary health care and the effect of implementation of treatment guidelines. Clin Infect Dis 2006;42:1221-30 «PMID: 16586379»PubMed
 2. Lumio J, Rautakorpi UM, Vuento R. Infektiopotilaan tutkiminen ja hoito. Duodecim 1996;112:495-508 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo60109 »4
 3. Rautakorpi UM, Klaukka T, Honkanen P ym. Antibiotic use by indication: a basis for active antibiotic policy in the community. Scand J Infect Dis 2001;33:920-6 «PMID: 11868766»PubMed
 4. Stamm WE. Cystitis and urethritis. In: Schrier,RW, Gottschalk CW (eds). Diseases of the Kidney. Little, Brown and Company, Boston/Toronto, 1993
 5. Kunin CM. Detection, prevention and management of urinary tract infections, ed 4, Philadelphia, Lea and febiger 1987, pp 245-297
 6. Nicolle LE, Bjornson J, Harding GK ym. Bacteriuria in elderly institutionalized men. N Engl J Med 1983;309:1420-5 «PMID: 6633618»PubMed
 7. Loeb M, Brazil K, Lohfeld L ym. Effect of a multifaceted intervention on number of antimicrobial prescriptions for suspected urinary tract infections in residents of nursing homes: cluster randomised controlled trial. BMJ 2005;331:669 «PMID: 16150741»PubMed
 8. Loeb M, Simor AE, Landry L ym. Antibiotic use in Ontario facilities that provide chronic care. J Gen Intern Med 2001;16:376-83 «PMID: 11422634»PubMed
 9. Kampf G, Gastmeier P, Wischnewski N ym. Analysis of risk factors for nosocomial infections--results from the first national prevalence survey in Germany (NIDEP Study, Part 1). J Hosp Infect 1997;37:103-12 «PMID: 9364259»PubMed
 10. Warren JW. Catheter-associated urinary tract infections. Infect Dis Clin North Am 1997;11:609-22 «PMID: 9378926»PubMed
 11. Ouslander JG, Greengold B, Chen S. Complications of chronic indwelling urinary catheters among male nursing home patients: a prospective study. J Urol 1987;138:1191-5 «PMID: 3312641»PubMed
 12. Warren JW, Muncie HL Jr, Hebel JR ym. Long-term urethral catheterization increases risk of chronic pyelonephritis and renal inflammation. J Am Geriatr Soc 1994;42:1286-90 «PMID: 7983294»PubMed
 13. Kunin CM. Urinary tract infections in females. Clin Infect Dis 1994;18:1-10; quiz 11-2 «PMID: 8054415»PubMed
 14. Lipsky BA. Urinary tract infections in men. Epidemiology, pathophysiology, diagnosis, and treatment. Ann Intern Med 1989;110:138-50 «PMID: 2462391»PubMed
 15. Jarvis WR, Martone WJ. Predominant pathogens in hospital infections. J Antimicrob Chemother 1992;29 Suppl A:19-24 «PMID: 1601752»PubMed
 16. Koivula I, Ruutu M, Teräsvirta H. Virtsatieinfektiot ja niiden torjunta. Kirjassa: Infektioiden torjunta sairaalassa, toim. Kujala P ym. Helsinki. Suomen Kuntaliitto 2005:281-7
 17. Stapleton A, Stamm WE. Prevention of urinary tract infection. Infect Dis Clin North Am 1997;11:719-33 «PMID: 9378932»PubMed
 18. Riehmann M, Goetzman B, Langer E ym. Risk factors for bacteriuria in men. Urology 1994;43:617-20 «PMID: 7513105»PubMed
 19. Hampson SJ, Noble JG, Rickards D ym. Does residual urine predispose to urinary tract infection? Br J Urol 1992;70:506-8 «PMID: 1467855»PubMed
 20. Aspevall O, Hallander H (eds). Infektionsdiagnostik. 5. Urinvägsinfektioner/bakteriuri. Statens Bakteriologiska Laboratorium 1993. Stockholm.
 21. Wilson ML, Gaido L. Laboratory diagnosis of urinary tract infections in adult patients. Clin Infect Dis 2004;38:1150-8 «PMID: 15095222»PubMed
 22. Malmsten UG, Milsom I, Molander U ym. Urinary incontinence and lower urinary tract symptoms: an epidemiological study of men aged 45 to 99 years. J Urol 1997;158:1733-7 «PMID: 9334589»PubMed
 23. Schauberger CW, Merkitch KW, Prell AM. Acute cystitis in women: experience with a telephone-based algorithm. WMJ 2007;106:326-9 «PMID: 17970014»PubMed
 24. Sandberg T, Lidin-Janson G, Edén CS. Host response in women with symptomatic urinary tract infection. Scand J Infect Dis 1989;21:67-73 «PMID: 2658019»PubMed
 25. Pinson AG, Philbrick JT, Lindbeck GH ym. Fever in the clinical diagnosis of acute pyelonephritis. Am J Emerg Med 1997;15:148-51 «PMID: 9115515»PubMed
 26. Kouri T, Anttinen J, Icen A ym. Suositus virtsan perustutkimuksia varten. Moodi (erillisjulkaisu 7), Helsinki: Bioclin Oy, 1999
 27. Verrier Jones K, Hockley B, Scrivener R, Pollock JI. Diagnosis and management of urinary tract infections in children under two years. Assessment of practice against published guidelines. Royal College of Paediatrics and Child Health, Great Britain. Online: www.rcpch.ac.uk/doc.aspx?id_Resource=2727; RCPC:n suositus päivitetty 2007
 28. Kouri T, Malminiemi O, Penders J ym. Limits of preservation of samples for urine strip tests and particle counting. Clin Chem Lab Med 2008;46:703-13 «PMID: 18839472»PubMed
 29. Kouri TT, Kähkönen U, Malminiemi K ym. Evaluation of Sysmex UF-100 urine flow cytometer vs chamber counting of supravitally stained specimens and conventional bacterial cultures. Am J Clin Pathol 1999;112:25-35 «PMID: 10396282»PubMed
 30. Kierkegaard H, Feldt-Rasmussen U, Hørder M ym. Falsely negative urinary leucocyte counts due to delayed examination. Scand J Clin Lab Invest 1980;40:259-61 «PMID: 7444343»PubMed
 31. Sternheimer R. A supravital cytodiagnostic stain for urinary sediments. JAMA 1975;231:826-32 «PMID: 45956»PubMed
 32. Györy AZ, Hadfield C, Lauer CS. Value of urine microscopy in predicting histological changes in the kidney: double blind comparison. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;288:819-22 «PMID: 6423097»PubMed
 33. Schumann GB, Schumann JL, Marcussen N. Cytodiagnostic urinalysis of renal and lower urinary tract disorders. New York-Tokyo: Igaku-Shoin, 1995
 34. Kouri T, Pohjavaara S. Virtsan mikroskopialöydösten kliininen merkitys. Duodecim 2002;118:1845-55 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo93157 »5
 35. Seulontatutkimukset ja yhteistyö äitiyshuollossa. Suositukset 1999. Stakesin perhesuunnittelun ja äitiyshuollon asiantuntijaryhmä. Oppaita 34.
 36. Melillo KD. Asymptomatic bacteriuria in older adults: when is it necessary to screen and treat? Nurse Pract 1995;20:50-4, 62, 65-6 «PMID: 9019691»PubMed
 37. Boscia JA, Kaye D. Asymptomatic bacteriuria in the elderly. Infect Dis Clin North Am 1987;1:893-905 «PMID: 3333664»PubMed
 38. Wing DA, Hendershott CM, Debuque L ym. A randomized trial of three antibiotic regimens for the treatment of pyelonephritis in pregnancy. Obstet Gynecol 1998;92:249-53 «PMID: 9699761»PubMed
 39. Gupta K, Hooton TM, Naber KG ym. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: A 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect Dis 2011;52:e103-20 «PMID: 21292654»PubMed
 40. Norrby SR. Short-term treatment of uncomplicated lower urinary tract infections in women. Rev Infect Dis 1990;12:458-67 «PMID: 2193352»PubMed
 41. Sandberg T, Henning C, Iwarson S ym. Cefadroxil once daily for three or seven days versus amoxycillin for seven days in uncomplicated urinary tract infections in women. Scand J Infect Dis 1985;17:83-7 «PMID: 3887560»PubMed
 42. Hooton TM, Winter C, Tiu F ym. Randomized comparative trial and cost analysis of 3-day antimicrobial regimens for treatment of acute cystitis in women. JAMA 1995;273:41-5 «PMID: 7654268»PubMed
 43. Trienekens TA, Stobberingh EE, Winkens RA ym. Different lengths of treatment with co-trimoxazole for acute uncomplicated urinary tract infections in women. BMJ 1989;299:1319-22 «PMID: 2513939»PubMed
 44. Guidelines on the management of urinary and male genital tract infections. European Association of Urology 2009; http://www.uroweb.org/fileadmin/tx_eauguidelines/2009/Full/Urological_Infections.pdf
 45. Safrin S, Siegel D, Black D. Pyelonephritis in adult women: inpatient versus outpatient therapy. Am J Med 1988;85:793-8 «PMID: 3195603»PubMed
 46. Pohl A. Modes of administration of antibiotics for symptomatic severe urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2007;(4):CD003237 «PMID: 17943784»PubMed
 47. Rafailidis PI, Pitsounis AI, Falagas ME. Meta-analyses on the optimization of the duration of antimicrobial treatment for various infections. Infect Dis Clin North Am 2009;23:269-76, Table of Contents «PMID: 19393908»PubMed
 48. Talan DA, Stamm WE, Hooton TM ym. Comparison of ciprofloxacin (7 days) and trimethoprim-sulfamethoxazole (14 days) for acute uncomplicated pyelonephritis pyelonephritis in women: a randomized trial. JAMA 2000;283:1583-90 «PMID: 10735395»PubMed
 49. Peterson J, Kaul S, Khashab M ym. A double-blind, randomized comparison of levofloxacin 750 mg once-daily for five days with ciprofloxacin 400/500 mg twice-daily for 10 days for the treatment of complicated urinary tract infections and acute pyelonephritis. Urology 2008;71:17-22 «PMID: 18242357»PubMed
 50. Warren JW, Abrutyn E, Hebel JR ym. Guidelines for antimicrobial treatment of uncomplicated acute bacterial cystitis and acute pyelonephritis in women. Infectious Diseases Society of America (IDSA). Clin Infect Dis 1999;29:745-58 «PMID: 10589881»PubMed
 51. Mombelli G, Pezzoli R, Pinoja-Lutz G ym. Oral vs intravenous ciprofloxacin in the initial empirical management of severe pyelonephritis or complicated urinary tract infections: a prospective randomized clinical trial. Arch Intern Med 1999;159:53-8 «PMID: 9892331»PubMed
 52. Karachalios GN, Georgiopoulos AN, Kintziou H. Treatment of acute pyelonephritis in women with intramuscular ceftriaxone: an out-patient study. Chemotherapy 1991;37:292-6 «PMID: 1790728»PubMed
 53. Smaill F, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2007;(2):CD000490 «PMID: 17443502»PubMed
 54. Vazquez JC, Abalos E. Treatments for symptomatic urinary tract infections during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2011;(1):CD002256 «PMID: 21249652»PubMed
 55. Villar J, Lydon-Rochelle MT, Gülmezoglu AM ym. Duration of treatment for asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD000491
 56. Guinto VT, De Guia B, Festin MR ym. Different antibiotic regimens for treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2010;(9):CD007855 «PMID: 20824868»PubMed
 57. Pedler SJ, Bint AJ. Management of bacteriuria in pregnancy. Drugs 1987;33:413-21 «PMID: 3297618»PubMed
 58. Gerstner GJ, Müller G, Nahler G. Amoxicillin in the treatment of asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a single dose of 3 g amoxicillin versus a 4-day course of 3 doses 750 mg amoxicillin. Gynecol Obstet Invest 1989;27:84-7 «PMID: 2659442»PubMed
 59. Heikkilä A, Pyykkö K, Erkkola R ym. The pharmacokinetics of mecillinam and pivmecillinam in pregnant and non-pregnant women. Br J Clin Pharmacol 1992;33:629-33 «PMID: 1389936»PubMed
 60. Heikkilä A, Erkkola R. Review of beta-lactam antibiotics in pregnancy. The need for adjustment of dosage schedules. Clin Pharmacokinet 1994;27:49-62 «PMID: 7955771»PubMed
 61. Le J, Briggs GG, McKeown A ym. Urinary tract infections during pregnancy. Ann Pharmacother 2004;38:1692-701 «PMID: 15340129»PubMed
 62. Wing DA. Pyelonephritis in pregnancy: treatment options for optimal outcomes. Drugs 2001;61:2087-96 «PMID: 11735635»PubMed
 63. Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, Whalley PJ. Acute pyelonephritis in pregnancy: an anterospective study. Obstet Gynecol 1981;57:409-13 «PMID: 7243084»PubMed
 64. Sanchez-Ramos L, McAlpine KJ, Adair CD ym. Pyelonephritis in pregnancy: once-a-day ceftriaxone versus multiple doses of cefazolin. A randomized, double-blind trial. Am J Obstet Gynecol 1995;172:129-33 «PMID: 7847521»PubMed
 65. Lipsky BA. Prostatitis and urinary tract infection in men: what's new; what's true? Am J Med 1999;106:327-34 «PMID: 10190383»PubMed
 66. Conklin JD. The pharmacokinetics of nitrofurantoin and its related bioavailability. Antibiot Chemother 1978;25:233-52 «PMID: 352255»PubMed
 67. Charalabopoulos K, Karachalios G, Baltogiannis D ym. Penetration of antimicrobial agents into the prostate. Chemotherapy 2003;49:269-79 «PMID: 14671426»PubMed
 68. Grabe M, Forsgren A. The effectiveness of a short perioperative course with pivampicillin/pivmecillinam in transurethral prostatic resection: bacteriological results. Scand J Infect Dis 1986;18:575-81 «PMID: 3643648»PubMed
 69. Ulleryd P, Sandberg T. Ciprofloxacin for 2 or 4 weeks in the treatment of febrile urinary tract infection in men: a randomized trial with a 1 year follow-up. Scand J Infect Dis 2003;35:34-9 «PMID: 12685882»PubMed
 70. Wagenlehner FM, Weidner W, Sörgel F ym. The role of antibiotics in chronic bacterial prostatitis. Int J Antimicrob Agents 2005;26:1-7 «PMID: 15970433»PubMed
 71. Ulleryd P, Zackrisson B, Aus G ym. Prostatic involvement in men with febrile urinary tract infection as measured by serum prostate-specific antigen and transrectal ultrasonography. BJU Int 1999;84:470-4 «PMID: 10468764»PubMed
 72. Naber KG. Management of bacterial prostatitis: what's new? BJU Int 2008;101 Suppl 3:7-10 «PMID: 18307679»PubMed
 73. Naber KG, Busch W, Focht J. Ciprofloxacin in the treatment of chronic bacterial prostatitis: a prospective, non-comparative multicentre clinical trial with long-term follow-up. The German Prostatitis Study Group. Int J Antimicrob Agents 2000;14:143-9 «PMID: 10720805»PubMed
 74. Nicolle LE, Bradley S, Colgan R ym. Infectious Diseases Society of America guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria in adults. Clin Infect Dis 2005;40:643-54 «PMID: 15714408»PubMed
 75. Harding GK, Zhanel GG, Nicolle LE ym. Antimicrobial treatment in diabetic women with asymptomatic bacteriuria. N Engl J Med 2002;347:1576-83 «PMID: 12432044»PubMed
 76. Dalal S, Nicolle L, Marrs CF ym. Long-term Escherichia coli asymptomatic bacteriuria among women with diabetes mellitus. Clin Infect Dis 2009;49:491-7 «PMID: 19583518»PubMed
 77. Forland M, Thomas VL. The treatment of urinary tract infections in women with diabetes mellitus. Diabetes Care 1985;8:499-506 «PMID: 4053937»PubMed
 78. Nicolle LE. Short-term therapy for urinary tract infection: success and failure. Int J Antimicrob Agents 2008;31 Suppl 1:S40-5 «PMID: 18023152»PubMed
 79. Venmans LM, Sloof M, Hak E ym. Prediction of complicated urinary tract infections in patients with type 2 diabetes: a questionnaire study in primary care. Eur J Epidemiol 2007;22:49-54 «PMID: 17203360»PubMed
 80. Forland M, Thomas V, Shelokov A. Urinary tract infections in patients with diabetes mellitus. Studies on antibody coating of bacteria. JAMA 1977;238:1924-6 «PMID: 333137»PubMed
 81. Ooi BS, Chen BT, Yu M. Prevalence and site of bacteriuria in diabetes mellitus. Postgrad Med J 1974;50:497-9 «PMID: 4464512»PubMed
 82. Carton JA, Maradona JA, Nuño FJ ym. Diabetes mellitus and bacteraemia: a comparative study between diabetic and non-diabetic patients. Eur J Med 1992;1:281-7 «PMID: 1341610»PubMed
 83. Platt R, Polk BF, Murdock B ym. Risk factors for nosocomial urinary tract infection. Am J Epidemiol 1986;124:977-85 «PMID: 3776980»PubMed
 84. Zhanel GG, Harding GK, Nicolle LE. Asymptomatic bacteriuria in patients with diabetes mellitus. Rev Infect Dis 1991;13:150-4 «PMID: 2017615»PubMed
 85. Patterson JE, Andriole VT. Bacterial urinary tract infections in diabetes. Infect Dis Clin North Am 1997;11:735-50 «PMID: 9378933»PubMed
 86. Dow G, Rao P, Harding G ym. A prospective, randomized trial of 3 or 14 days of ciprofloxacin treatment for acute urinary tract infection in patients with spinal cord injury. Clin Infect Dis 2004;39:658-64 «PMID: 15356779»PubMed
 87. Griffith DP, Osborne CA. Infection (urease) stones. Miner Electrolyte Metab 1987;13:278-85 «PMID: 3306321»PubMed
 88. Bichler KH, Eipper E, Naber K ym. Urinary infection stones. Int J Antimicrob Agents 2002;19:488-98 «PMID: 12135839»PubMed
 89. Åkerlund S, Campanello M, Jonsson O. Bacteriuria and urinary diversion. Curr Op Urol 1996;6:45-8
 90. Fasolo LR, Rocha LM, Campbell S ym. Diagnostic relevance of pyuria in dialysis patients. Kidney Int 2006;70:2035-8 «PMID: 16883321»PubMed
 91. Gilbert DN. Urinary tract infections in patients with chronic renal insufficiency. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:327-31 «PMID: 17699224»PubMed
 92. Sklar AH, Caruana RJ, Lammers JE ym. Renal infections in autosomal dominant polycystic kidney disease. Am J Kidney Dis 1987;10:81-8 «PMID: 3300296»PubMed
 93. Schwab SJ, Bander SJ, Klahr S. Renal infection in autosomal dominant polycystic kidney disease. Am J Med 1987;82:714-8 «PMID: 3565428»PubMed
 94. Gabow PA, Bennett WM. Renal manifestations: complication management and long-term outcome of autosomal dominant polycystic kidney disease. Semin Nephrol 1991;11:643-52 «PMID: 1767137»PubMed
 95. Rossi SJ, Healy DP, Savani DV ym. High-dose ciprofloxacin in the treatment of a renal cyst infection. Ann Pharmacother 1993;27:38-9 «PMID: 8431617»PubMed
 96. Gibson P, Watson ML. Cyst infection in polycystic kidney disease: a clinical challenge. Nephrol Dial Transplant 1998;13:2455-7 «PMID: 9794537»PubMed
 97. de Souza RM, Olsburgh J. Urinary tract infection in the renal transplant patient. Nat Clin Pract Nephrol 2008;4:252-64 «PMID: 18334970»PubMed
 98. Stein G, Fünfstück R. Asymptomatic bacteriuria--what to do. Nephrol Dial Transplant 1999;14:1618-21 «PMID: 10435865»PubMed
 99. Tolkoff-Rubin NE, Rubin RH. Urinary tract infection in the immunocompromised host. Lessons from kidney transplantation and the AIDS epidemic. Infect Dis Clin North Am 1997;11:707-17 «PMID: 9378931»PubMed
 100. Giral M, Pascuariello G, Karam G ym. Acute graft pyelonephritis and long-term kidney allograft outcome. Kidney Int 2002;61:1880-6 «PMID: 11967040»PubMed
 101. Pellé G, Vimont S, Levy PP ym. Acute pyelonephritis represents a risk factor impairing long-term kidney graft function. Am J Transplant 2007;7:899-907 «PMID: 17286620»PubMed
 102. Wilson CH, Bhatti AA, Rix DA ym. Routine intraoperative ureteric stenting for kidney transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev 2005;(4):CD004925 «PMID: 16235385»PubMed
 103. Ranganathan M, Akbar M, Ilham MA ym. Infective complications associated with ureteral stents in renal transplant recipients. Transplant Proc 2009;41:162-4 «PMID: 19249503»PubMed
 104. Crowe A, Cairns HS, Wood S ym. Renal transplantation following renal failure due to urological disorders. Nephrol Dial Transplant 1998;13:2065-9 «PMID: 9719166»PubMed
 105. Neild GH, Dakmish A, Wood S ym. Renal transplantation in adults with abnormal bladders. Transplantation 2004;77:1123-7 «PMID: 15087786»PubMed
 106. Nicolle LE. Urinary tract infection in long-term-care facility residents. Clin Infect Dis 2000;31:757-61 «PMID: 11017826»PubMed
 107. Aslanyan S, Weir CJ, Diener HC ym. Pneumonia and urinary tract infection after acute ischaemic stroke: a tertiary analysis of the GAIN International trial. Eur J Neurol 2004;11:49-53 «PMID: 14692888»PubMed
 108. Sourander LB, Kasanen A. A 5-year follow-up of bacteriuria in the aged. Gerontol Clin (Basel) 1972;14:274-81 «PMID: 4571598»PubMed
 109. Nicolle LE, Henderson E, Bjornson J ym. The association of bacteriuria with resident characteristics and survival in elderly institutionalized men. Ann Intern Med 1987;106:682-6 «PMID: 3565965»PubMed
 110. Nordenstam GR, Brandberg CA, Odén AS ym. Bacteriuria and mortality in an elderly population. N Engl J Med 1986;314:1152-6 «PMID: 3960089»PubMed
 111. Monane M, Gurwitz JH, Lipsitz LA ym. Epidemiologic and diagnostic aspects of bacteriuria: a longitudinal study in older women. J Am Geriatr Soc 1995;43:618-22 «PMID: 7775718»PubMed
 112. Ouslander JG, Schapira M, Schnelle JF ym. Pyuria among chronically incontinent but otherwise asymptomatic nursing home residents. J Am Geriatr Soc 1996;44:420-3 «PMID: 8636589»PubMed
 113. Boscia JA, Abrutyn E, Levison ME ym. Pyuria and asymptomatic bacteriuria in elderly ambulatory women. Ann Intern Med 1989;110:404-5 «PMID: 2916809»PubMed
 114. Orr PH, Nicolle LE, Duckworth H ym. Febrile urinary infection in the institutionalized elderly. Am J Med 1996;100:71-7 «PMID: 8579090»PubMed
 115. Juthani-Mehta M, Tinetti M, Perrelli E ym. Role of dipstick testing in the evaluation of urinary tract infection in nursing home residents. Infect Control Hosp Epidemiol 2007;28:889-91 «PMID: 17564998»PubMed
 116. Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD ym. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010;50:625-63 «PMID: 20175247»PubMed
 117. Raz R, Schiller D, Nicolle LE. Chronic indwelling catheter replacement before antimicrobial therapy for symptomatic urinary tract infection. J Urol 2000;164:1254-8 «PMID: 10992375»PubMed
 118. Kauffman CA. Candiduria. Clin Infect Dis 2005;41 Suppl 6:S371-6 «PMID: 16108001»PubMed
 119. Tenke P, Kovacs B, Bjerklund Johansen TE ym. European and Asian guidelines on management and prevention of catheter-associated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2008;31 Suppl 1:S68-78 «PMID: 18006279»PubMed
 120. Niël-Weise BS, van den Broek PJ. Urinary catheter policies for short-term bladder drainage in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3):CD004203 «PMID: 16034924»PubMed
 121. Niël-Weise BS, van den Broek PJ. Antibiotic policies for short-term catheter bladder drainage in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3):CD005428 «PMID: 16034973»PubMed
 122. Schumm K, Lam TB. Types of urethral catheters for management of short-term voiding problems in hospitalised adults. Cochrane Database Syst Rev 2008;(2):CD004013 «PMID: 18425896»PubMed
 123. Johnson JR, Kuskowski MA, Wilt TJ. Systematic review: antimicrobial urinary catheters to prevent catheter-associated urinary tract infection in hospitalized patients. Ann Intern Med 2006;144:116-26 «PMID: 16418411»PubMed
 124. Drekonja DM, Kuskowski MA, Wilt TJ ym. Antimicrobial urinary catheters: a systematic review. Expert Rev Med Devices 2008;5:495-506 «PMID: 18573048»PubMed
 125. Niël-Weise BS, van den Broek PJ. Urinary catheter policies for long-term bladder drainage. Cochrane Database Syst Rev 2005;(1):CD004201 «PMID: 15674931»PubMed
 126. Jahn P, Preuss M, Kernig A ym. Types of indwelling urinary catheters for long-term bladder drainage in adults. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD004997 «PMID: 17636782»PubMed
 127. Saint S, Kaufman SR, Rogers MA ym. Condom versus indwelling urinary catheters: a randomized trial. J Am Geriatr Soc 2006;54:1055-61 «PMID: 16866675»PubMed
 128. Krieger JN, Kaiser DL, Wenzel RP. Urinary tract etiology of bloodstream infections in hospitalized patients. J Infect Dis 1983;148:57-62 «PMID: 6350488»PubMed
 129. Bishara J, Leibovici L, Huminer D ym. Five-year prospective study of bacteraemic urinary tract infection in a single institution. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997;16:563-7 «PMID: 9323466»PubMed
 130. Wagenlehner FM, Naber KG. Current challenges in the treatment of complicated urinary tract infections and prostatitis. Clin Microbiol Infect 2006;12 Suppl 3:67-80 «PMID: 16669930»PubMed
 131. Wagenlehner FM, Naber KG. Hospital-acquired urinary tract infections. J Hosp Infect 2000;46:171-81 «PMID: 11073725»PubMed
 132. Albert X, Huertas I, Pereiró II ym. Antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD001209 «PMID: 15266443»PubMed
 133. Stamm WE, Counts GW, Wagner KF ym. Antimicrobial prophylaxis of recurrent urinary tract infections: a double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 1980;92:770-5 «PMID: 6992677»PubMed
 134. Brumfitt W, Cooper J, Hamilton-Miller JM. Prevention of recurrent urinary infections in women: a comparative trial between nitrofurantoin and methenamine hippurate. J Urol 1981;126:71-4 «PMID: 7019458»PubMed
 135. Bailey RR, Roberts AP, Gower PE ym. Prevention of urinary-tract infection with low-dose nitrofurantoin. Lancet 1971;2:1112-4 «PMID: 4107395»PubMed
 136. Brumfitt W, Hamilton-Miller JM, Gargan RA ym. Long-term prophylaxis of urinary infections in women: comparative trial of trimethoprim, methenamine hippurate and topical povidone-iodine. J Urol 1983;130:1110-4 «PMID: 6227756»PubMed
 137. Kasanen A, Toivanen P, Sourander L ym. Trimethoprim in the treatment and long-term control of urinary tract infection. Scand J Infect Dis 1974;6:91-6 «PMID: 4208208»PubMed
 138. Nicolle LE. Prophylaxis: recurrent urinary tract infection in women. Infection 1992;20 Suppl 3:S203-5; discussion S206-10 «PMID: 1490746»PubMed
 139. Nicolle LE, Harding GK, Thompson M ym. Prospective, randomized, placebo-controlled trial of norfloxacin for the prophylaxis of recurrent urinary tract infection in women. Antimicrob Agents Chemother 1989;33:1032-5 «PMID: 2675752»PubMed
 140. Brumfitt W, Hamilton-Miller JM, Smith GW ym. Comparative trial of norfloxacin and macrocrystalline nitrofurantoin (Macrodantin) in the prophylaxis of recurrent urinary tract infection in women. Q J Med 1991;81:811-20 «PMID: 1801054»PubMed
 141. Raz R, Boger S. Long-term prophylaxis with norfloxacin versus nitrofurantoin in women with recurrent urinary tract infection. Antimicrob Agents Chemother 1991;35:1241-2 «PMID: 1929272»PubMed
 142. Cunha BA. Nitrofurantoin: an update. Obstet Gynecol Surv 1989;44:399-406 «PMID: 2657522»PubMed
 143. Vosti KL. Recurrent urinary tract infections. Prevention by prophylactic antibiotics after sexual intercourse. JAMA 1975;231:934-40 «PMID: 1173099»PubMed
 144. Pfau A, Sacks TG. Effective postcoital quinolone prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women. J Urol 1994;152:136-8 «PMID: 8201643»PubMed
 145. Stapleton A, Latham RH, Johnson C ym. Postcoital antimicrobial prophylaxis for recurrent urinary tract infection. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. JAMA 1990;264:703-6 «PMID: 2197450»PubMed
 146. Melekos MD, Asbach HW, Gerharz E ym. Post-intercourse versus daily ciprofloxacin prophylaxis for recurrent urinary tract infections in premenopausal women. J Urol 1997;157:935-9 «PMID: 9072603»PubMed
 147. Jepson RG, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2008;(1):CD001321 «PMID: 18253990»PubMed
 148. Stothers L. A randomized trial to evaluate effectiveness and cost effectiveness of naturopathic cranberry products as prophylaxis against urinary tract infection in women. Can J Urol 2002;9:1558-62 «PMID: 12121581»PubMed
 149. Kontiokari T, Sundqvist K, Nuutinen M ym. Randomised trial of cranberry-lingonberry juice and Lactobacillus GG drink for the prevention of urinary tract infections in women. BMJ 2001;322:1571 «PMID: 11431298»PubMed
 150. McMurdo ME, Argo I, Phillips G ym. Cranberry or trimethoprim for the prevention of recurrent urinary tract infections? A randomized controlled trial in older women. J Antimicrob Chemother 2009;63:389-95 «PMID: 19042940»PubMed
 151. Barbosa-Cesnik C, Brown MB, Buxton M ym. Cranberry juice fails to prevent recurrent urinary tract infection: results from a randomized placebo-controlled trial. Clin Infect Dis 2011;52:23-30 «PMID: 21148516»PubMed
 152. Raz R, Stamm WE. A controlled trial of intravaginal estriol in postmenopausal women with recurrent urinary tract infections. N Engl J Med 1993;329:753-6 «PMID: 8350884»PubMed
 153. Cardozo L, Lose G, McClish D ym. A systematic review of estrogens for recurrent urinary tract infections: third report of the hormones and urogenital therapy (HUT) committee. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001;12:15-20 «PMID: 11294525»PubMed
 154. Raz R, Colodner R, Rohana Y ym. Effectiveness of estriol-containing vaginal pessaries and nitrofurantoin macrocrystal therapy in the prevention of recurrent urinary tract infection in postmenopausal women. Clin Infect Dis 2003;36:1362-8 «PMID: 12766829»PubMed
 155. Cardozo L, Benness C, Abbott D. Low dose oestrogen prophylaxis for recurrent urinary tract infections in elderly women. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:403-7 «PMID: 9609266»PubMed
 156. Fowler JE Jr, Pulaski ET. Excretory urography, cystography, and cystoscopy in the evaluation of women with urinary-tract infection: a prospective study. N Engl J Med 1981;304:462-5 «PMID: 7453771»PubMed
 157. Nickel JC, Wilson J, Morales A ym. Value of urologic investigation in a targeted group of women with recurrent urinary tract infections. Can J Surg 1991;34:591-4 «PMID: 1747838»PubMed
 158. Sandberg T, Stokland E, Brolin I ym. Selective use of excretory urography in women with acute pyelonephritis. J Urol 1989;141:1290-4 «PMID: 2724423»PubMed
 159. Pewitt EB, Schaeffer AJ. Urinary tract infection in urology, including acute and chronic prostatitis. Infect Dis Clin North Am 1997;11:623-46 «PMID: 9378927»PubMed
 160. Baumgarten DA, Baumgartner BR. Imaging and radiologic management of upper urinary tract infections. Urol Clin North Am 1997;24:545-69 «PMID: 9275978»PubMed
 161. Kaplan DM, Rosenfield AT, Smith RC. Advances in the imaging of renal infection. Helical CT and modern coordinated imaging. Infect Dis Clin North Am 1997;11:681-705 «PMID: 9378930»PubMed
 162. Gold RP, McClennan BL, Rottenberg RR. CT appearance of acute inflammatory disease of the renal interstitium. AJR Am J Roentgenol 1983;141:343-9 «PMID: 6346840»PubMed
 163. Uhari M, Nuutinen M. Epidemiology of symptomatic infections of the urinary tract in children. BMJ 1988;297:450-2 «PMID: 3139139»PubMed
 164. Nuutinen M, Uhari M, Murphy MF ym. Clinical guidelines and hospital discharges of children with acute urinary tract infections. Pediatr Nephrol 1999;13:45-9 «PMID: 10100288»PubMed
 165. Martinell J, Claesson I, Lidin-Janson G ym. Urinary infection, reflux and renal scarring in females continuously followed for 13-38 years. Pediatr Nephrol 1995;9:131-6 «PMID: 7794702»PubMed
 166. Graham JC, Galloway A. ACP Best Practice No 167: the laboratory diagnosis of urinary tract infection. J Clin Pathol 2001;54:911-9 «PMID: 11729209»PubMed
 167. Pylkkänen J, Vilska J, Koskimies O. Diagnostic value of symptoms and clean-voided urine specimen in childhood urinary tract infection. Acta Paediatr Scand 1979;68:341-4 «PMID: 443034»PubMed
 168. Practice parameter: the diagnosis, treatment, and evaluation of the initial urinary tract infection in febrile infants and young children. American Academy of Pediatrics. Committee on Quality Improvement. Subcommittee on Urinary Tract Infection. Pediatrics 1999;103:843-52 «PMID: 10103321»PubMed
 169. Jodal U, Lindberg U, Lincoln K. Level diagnosis of symptomatic urinary tract infections in childhood. Acta Paediatr Scand 1975;64:201-8 «PMID: 1093351»PubMed
 170. Yen CW, Chen DH. Urinary tract infection in children. J Microbiol Immunol Infect 1999;32:199-205 «PMID: 10637719»PubMed
 171. Pulliam PN, Attia MW, Cronan KM. C-reactive protein in febrile children 1 to 36 months of age with clinically undetectable serious bacterial infection. Pediatrics 2001;108:1275-9 «PMID: 11731648»PubMed
 172. Isaacman DJ, Burke BL. Utility of the serum C-reactive protein for detection of occult bacterial infection in children. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:905-9 «PMID: 12197798»PubMed
 173. Huttunen NP, Mella E, Mäkelä P. Simple method for increasing reliability in diagnosis of urinary infection. Lancet 1970;1:22 «PMID: 4188344»PubMed
 174. Uhari M, Saxén H, Mertsola J. Tyynyllä tarkkuutta lapsen virtsatieinfektion diagnostiikkaan. Duodecim 2006;122:579-84  «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo95585 »6
 175. Ahmad T, Vickers D, Campbell S ym. Urine collection from disposable nappies. Lancet 1991;338:674-6 «PMID: 1679482»PubMed
 176. Rao S, Bhatt J, Houghton C ym. An improved urine collection pad method: a randomised clinical trial. Arch Dis Child 2004;89:773-5 «PMID: 15269081»PubMed
 177. Macfarlane PI, Ellis R, Hughes C ym. Urine collection pads: are samples reliable for urine biochemistry and microscopy? Pediatr Nephrol 2005;20:170-9 «PMID: 15622501»PubMed
 178. De Rosa R, Grosso S, Bruschetta G ym. Evaluation of the Sysmex UF1000i flow cytometer for ruling out bacterial urinary tract infection. Clin Chim Acta 2010;411:1137-42 «PMID: 20359474»PubMed
 179. Gorelick MH, Shaw KN. Screening tests for urinary tract infection in children: A meta-analysis. Pediatrics 1999;104:e54 «PMID: 10545580»PubMed
 180. Palmer LS, Richards I, Kaplan WE. Clinical evaluation of a rapid diagnostic screen (URISCREEN) for bacteriuria in children. J Urol 1997;157:654-7 «PMID: 8996393»PubMed
 181. Jakobsson B, Berg U, Svensson L. Renal scarring after acute pyelonephritis. Arch Dis Child 1994;70:111-5 «PMID: 8129430»PubMed
 182. Nolan T, Lubitz L, Oberklaid F. Single dose trimethoprim for urinary tract infection. Arch Dis Child 1989;64:581-6 «PMID: 2665661»PubMed
 183. Lidefelt KJ, Bollgren I, Wiman A. Single dose treatment of cystitis in children. Acta Paediatr Scand 1991;80:648-53 «PMID: 1867082»PubMed
 184. Uhari M, Nuutinen M, Turtinen J. Adverse reactions in children during long-term antimicrobial therapy. Pediatr Infect Dis J 1996;15:404-8 «PMID: 8724061»PubMed
 185. Wientzen RL, McCracken GH Jr, Petruska ML ym. Localization and therapy of urinary tract infections of childhood. Pediatrics 1979;63:467-74 «PMID: 375176»PubMed
 186. Pitt WR, Dyer SA, McNee JL ym. Single dose trimethoprim-sulphamethoxazole treatment of symptomatic urinary infection. Arch Dis Child 1982;57:229-31 «PMID: 7073303»PubMed
 187. Madrigal G, Odio CM, Mohs E ym. Single dose antibiotic therapy is not as effective as conventional regimens for management of acute urinary tract infections in children. Pediatr Infect Dis J 1988;7:316-9 «PMID: 3288946»PubMed
 188. McKerrow W, Davidson-Lamb N, Jones PF. Urinary tract infection in children. Br Med J (Clin Res Ed) 1984;289:299-303 «PMID: 6430447»PubMed
 189. Dick PT, Feldman W. Routine diagnostic imaging for childhood urinary tract infections: a systematic overview. J Pediatr 1996;128:15-22 «PMID: 8551409»PubMed
 190. Honkinen O, Ruuskanen O, Rikalainen H ym. Ultrasonography as a screening procedure in children with urinary tract infection. Pediatr Infect Dis 1986;5:633-5 «PMID: 3540885»PubMed
 191. Huttunen K, Huttunen NP. Virtsatieinfektioiden estolääkitys - aiheet ja toteutus lapsilla ja aikuisilla. Duodecim 1989;105:788-91 «http://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1989_8_788-791.pdf»7
 192. Craig JC, Simpson JM, Williams GJ ym. Antibiotic prophylaxis and recurrent urinary tract infection in children. N Engl J Med 2009;361:1748-59 «PMID: 19864673»PubMed
 193. Karpman E, Kurzrock EA. Adverse reactions of nitrofurantoin, trimethoprim and sulfamethoxazole in children. J Urol 2004;172:448-53 «PMID: 15247700»PubMed
 194. Belet N, Islek I, Belet U ym. Comparison of trimethoprim-sulfamethoxazole, cephadroxil and cefprozil as prophylaxis for recurrent urinary tract infections in children. J Chemother 2004;16:77-81 «PMID: 15078003»PubMed
 195. Brendstrup L, Hjelt K, Petersen KE ym. Nitrofurantoin versus trimethoprim prophylaxis in recurrent urinary tract infection in children. A randomized, double-blind study. Acta Paediatr Scand 1990;79:1225-34 «PMID: 2085111»PubMed
 196. Kalliokoski A. Nitrofurantoiinikeuhko – haittavaikutusten klassikko on yhä kliininen haaste. Suom Lääkäril 2011;66:181-3
 197. Björnsson E, Talwalkar J, Treeprasertsuk S ym. Drug-induced autoimmune hepatitis: clinical characteristics and prognosis. Hepatology 2010;51:2040-8 «PMID: 20512992»PubMed
 198. Abrutyn E, Berlin J, Mossey J ym. Does treatment of asymptomatic bacteriuria in older ambulatory women reduce subsequent symptoms of urinary tract infection? J Am Geriatr Soc 1996;44:293-5 «PMID: 8600199»PubMed
 199. Abrutyn E, Mossey J, Berlin JA ym. Does asymptomatic bacteriuria predict mortality and does antimicrobial treatment reduce mortality in elderly ambulatory women? Ann Intern Med 1994;120:827-33 «PMID: 7818631»PubMed
 200. Ahlmén J, Frisén J, Ekbladh G. Experience of three-day trimethoprim therapy for dysuria-frequency in primary health care. Scand J Infect Dis 1982;14:213-6 «PMID: 6755659»PubMed
 201. Auquer F, Cordón F, Gorina E ym. Single-dose ciprofloxacin versus 3 days of norfloxacin in uncomplicated urinary tract infections in women. Clin Microbiol Infect 2002;8:50-4 «PMID: 11906502»PubMed
 202. Batalla MA, Balodimos MC, Bradley RF. Bacteriuria in diabetes mellitus. Diabetologia 1971;7:297-301 «PMID: 5134251»PubMed
 203. Bent S, Nallamothu BK, Simel DL ym. Does this woman have an acute uncomplicated urinary tract infection? JAMA 2002;287:2701-10 «PMID: 12020306»PubMed
 204. Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Grinsted P. Pivmecillinam versus sulfamethizole for short-term treatment of uncomplicated acute cystitis in general practice: a randomized controlled trial. Scand J Prim Health Care 2009;27:6-11 «PMID: 18991182»PubMed
 205. Bonadio M, Boldrini E, Forotti G ym. Asymptomatic bacteriuria in women with diabetes: influence of metabolic control. Clin Infect Dis 2004;38:e41-5 «PMID: 14999644»PubMed
 206. Bonadio M, Costarelli S, Morelli G ym. The influence of diabetes mellitus on the spectrum of uropathogens and the antimicrobial resistance in elderly adult patients with urinary tract infection. BMC Infect Dis 2006;6:54 «PMID: 16545130»PubMed
 207. Boyko EJ, Fihn SD, Scholes D ym. Diabetes and the risk of acute urinary tract infection among postmenopausal women. Diabetes Care 2002;25:1778-83 «PMID: 12351477»PubMed
 208. Christiaens TC, De Meyere M, Verschraegen G ym. Randomised controlled trial of nitrofurantoin versus placebo in the treatment of uncomplicated urinary tract infection in adult women. Br J Gen Pract 2002;52:729-34 «PMID: 12236276»PubMed
 209. Donald JF, Rimmer DM. An open evaluation of a 3-day course of pivmecillinam (ten 200 mg tablets) in women with acute uncomplicated cystitis. J Int Med Res 1980;8:112-7 «PMID: 6245977»PubMed
 210. Ferry SA, Holm SE, Stenlund H ym. Clinical and bacteriological outcome of different doses and duration of pivmecillinam compared with placebo therapy of uncomplicated lower urinary tract infection in women: the LUTIW project. Scand J Prim Health Care 2007;25:49-57 «PMID: 17354160»PubMed
 211. Geerlings SE, Stolk RP, Camps MJ ym. Consequences of asymptomatic bacteriuria in women with diabetes mellitus. Arch Intern Med 2001;161:1421-7 «PMID: 11386891»PubMed
 212. Gervaix A, Galetto-Lacour A, Gueron T ym. Usefulness of procalcitonin and C-reactive protein rapid tests for the management of children with urinary tract infection. Pediatr Infect Dis J 2001;20:507-11 «PMID: 11368108»PubMed
 213. Ghenghesh KS, Elkateb E, Berbash N ym. Uropathogens from diabetic patients in Libya: virulence factors and phylogenetic groups of Escherichia coli isolates. J Med Microbiol 2009;58:1006-14 «PMID: 19528169»PubMed
 214. Gordin A, Kalima S, Mäkelä P ym. Comparison of three- and ten-day regimens with a sulfadiazine-trimethoprim combination and pivmecillinam in acute lower urinary tract infections. Scand J Infect Dis 1987;19:97-102 «PMID: 3563430»PubMed
 215. Gossius G, Vorland L. The treatment of acute dysuria-frequency syndrome in adult women: Double-blind, randomized comparison of three-day vs ten-day trimethoprim therapy. Curr Ther Res Clin Exp.1985;37:34-42
 216. Goswami R, Bal CS, Tejaswi S ym. Prevalence of urinary tract infection and renal scars in patients with diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 2001;53:181-6 «PMID: 11483234»PubMed
 217. Guibert J, Capron MH, Giacomino A. [Treatment of non-complicated acute cystitis in women: lomefloxacin versus pefloxacin]. Presse Med 1996;25:1271-5 «PMID: 8949786»PubMed
 218. Gupta K, Hooton TM, Roberts PL ym. Short-course nitrofurantoin for the treatment of acute uncomplicated cystitis in women. Arch Intern Med 2007;167:2207-12 «PMID: 17998493»PubMed
 219. Hannula A, Venhola M, Renko M ym. Vesicoureteral reflux in children with suspected and proven urinary tract infection. Pediatr Nephrol 2010;25:1463-9 «PMID: 20467791»PubMed
 220. Hansen PH, Kristensen KH, Lenler-Eriksen HA ym. [Pivmecillinam (Selexid) in acute cystitis. A comparative study of 3- and 7-day treatments]. Ugeskr Laeger 1981;143:670-3 «PMID: 6269263»PubMed
 221. Hernández C, Simó R. Albumin excretion rate is not affected by asymptomatic urinary tract infection: a prospective study. Diabetes Care 2004;27:1565-9 «PMID: 15220229»PubMed
 222. Horcajada JP, Moreno I, Velasco M ym. Community-acquired febrile urinary tract infection in diabetics could deserve a different management: a case-control study. J Intern Med 2003;254:280-6 «PMID: 12930238»PubMed
 223. Iravani A, Klimberg I, Briefer C ym. A trial comparing low-dose, short-course ciprofloxacin and standard 7 day therapy with co-trimoxazole or nitrofurantoin in the treatment of uncomplicated urinary tract infection. J Antimicrob Chemother 1999;43 Suppl A:67-75 «PMID: 10225575»PubMed
 224. Iravani A, Tice AD, McCarty J ym. Short-course ciprofloxacin treatment of acute uncomplicated urinary tract infection in women. The minimum effective dose. The Urinary Tract Infection Study Group [corrected]. Arch Intern Med 1995;155:485-94 «PMID: 7864704»PubMed
 225. Iravani A. Multicenter study of single-dose and multiple-dose fleroxacin versus ciprofloxacin in the treatment of uncomplicated urinary tract infections. Am J Med 1993;94:89S-96S «PMID: 8452189»PubMed
 226. Klausner HA, Brown P, Peterson J ym. A trial of levofloxacin 750 mg once daily for 5 days versus ciprofloxacin 400 mg and/or 500 mg twice daily for 10 days in the treatment of acute pyelonephritis. Curr Med Res Opin 2007;23:2637-45 «PMID: 17880755»PubMed
 227. Kramer CK, Camargo J, Ricardo ED ym. Does bacteriuria interfere with albuminuria measurements of patients with diabetes? Nephrol Dial Transplant 2009;24:1193-6 «PMID: 19015170»PubMed
 228. Köllermann MW, Ludwig H. [On vesico-ureteral reflux in normal infants and children]. Z Kinderheilkd 1967;100:185-91 «PMID: 5595862»PubMed
 229. Lightstone BL, Greaves WE, Humphries JM. Comparison of Mictral with amoxycillin, trimethoprim and nitrofurantoin in the treatment of acute cystitis. Br J Clin Pract 1988;42:283-8 «PMID: 3075504»PubMed
 230. Lutters M, Vogt N. Antibiotic duration for treating uncomplicated, symptomatic lower urinary tract infections in elderly women. Cochrane Database Syst Rev 2002;3:CD001535 «PMID: 12137628»PubMed
 231. Lye WC, Chan RK, Lee EJ ym. Urinary tract infections in patients with diabetes mellitus. J Infect 1992;24:169-74 «PMID: 1569307»PubMed
 232. Medina-Bombardó D, Seguí-Díaz M, Roca-Fusalba C ym. What is the predictive value of urinary symptoms for diagnosing urinary tract infection in women? Fam Pract 2003;20:103-7 «PMID: 12651780»PubMed
 233. Meiland R, Geerlings SE, De Neeling AJ ym. Diabetes mellitus in itself is not a risk factor for antibiotic resistance in Escherichia coli isolated from patients with bacteriuria. Diabet Med 2004;21:1032-4 «PMID: 15317610»PubMed
 234. Meiland R, Geerlings SE, Stolk RP ym. Asymptomatic bacteriuria in women with diabetes mellitus: effect on renal function after 6 years of follow-up. Arch Intern Med 2006;166:2222-7 «PMID: 17101940»PubMed
 235. Menday AP. Comparison of pivmecillinam and cephalexin in acute uncomplicated urinary tract infection. Int J Antimicrob Agents 2000;13:183-7 «PMID: 10724022»PubMed
 236. Naber KG, Allin DM, Clarysse L ym. Gatifloxacin 400 mg as a single shot or 200 mg once daily for 3 days is as effective as ciprofloxacin 250 mg twice daily for the treatment of patients with uncomplicated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2004;23:596-605 «PMID: 15194131»PubMed
 237. Nicolle LE, Madsen KS, Debeeck GO ym. Three days of pivmecillinam or norfloxacin for treatment of acute uncomplicated urinary infection in women. Scand J Infect Dis 2002;34:487-92 «PMID: 12195873»PubMed
 238. Nicolle LE, Mayhew WJ, Bryan L. Prospective randomized comparison of therapy and no therapy for asymptomatic bacteriuria in institutionalized elderly women. Am J Med 1987;83:27-33 «PMID: 3300325»PubMed
 239. Ouslander JG, Schapira M, Schnelle JF ym. Does eradicating bacteriuria affect the severity of chronic urinary incontinence in nursing home residents? Ann Intern Med 1995;122:749-54 «PMID: 7717597»PubMed
 240. Papazafiropoulou A, Daniil I, Sotiropoulos A ym. Urinary tract infection, uropathogens and antimicrobial resistance in diabetic and nondiabetic patients. Diabetes Res Clin Pract 2009;85:e12-3 «PMID: 19481285»PubMed
 241. Pitkäjärvi T, Pyykönen ML, Kannisto K ym. Pivmecillinam treatment in acute cystitis. Three versus seven days study. Arzneimittelforschung 1990;40:1156-8 «PMID: 2291755»PubMed
 242. Perrotta C, Aznar M, Mejia R, Albert X, Ng CW. Oestrogens for preventing recurrent urinary tract infection in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2008;(2):CD005131 «PMID: 18425910»PubMed
 243. Prat C, Domínguez J, Rodrigo C ym. Elevated serum procalcitonin values correlate with renal scarring in children with urinary tract infection. Pediatr Infect Dis J 2003;22:438-42 «PMID: 12792386»PubMed
 244. Richard GA, Mathew CP, Kirstein JM ym. Single-dose fluoroquinolone therapy of acute uncomplicated urinary tract infection in women: results from a randomized, double-blind, multicenter trial comparing single-dose to 3-day fluoroquinolone regimens. Urology 2002;59:334-9 «PMID: 11880065»PubMed
 245. Richards HH. Comparative efficacy of 3-day and 7-day chemotherapy with twice-daily pivmecillinam in urinary tract infections seen in general practice. Curr Med Res Opin 1984;9:197-203 «PMID: 6499513»PubMed
 246. Schneeberger C, Stolk RP, Devries JH ym. Differences in the pattern of antibiotic prescription profile and recurrence rate for possible urinary tract infections in women with and without diabetes. Diabetes Care 2008;31:1380-5 «PMID: 18362200»PubMed
 247. Semetkowska-Jurkiewicz E, Horoszek-Maziarz S, Galinski J ym. The clinical course of untreated asymptomatic bacteriuria in diabetic patients--14-year follow-up. Mater Med Pol 1995;27:91-5 «PMID: 8935144»PubMed
 248. Spencer RC, Moseley DJ, Greensmith MJ. Nitrofurantoin modified release versus trimethoprim or co-trimoxazole in the treatment of uncomplicated urinary tract infection in general practice. J Antimicrob Chemother 1994;33 Suppl A:121-9 «PMID: 7928829»PubMed
 249. Stein GE. Comparison of single-dose fosfomycin and a 7-day course of nitrofurantoin in female patients with uncomplicated urinary tract infection. Clin Ther 1999;21:1864-72 «PMID: 10890258»PubMed
 250. van Merode T, Nys S, Raets I ym. Acute uncomplicated lower urinary tract infections in general practice: clinical and microbiological cure rates after three- versus five-day treatment with trimethoprim. Eur J Gen Pract 2005;11:55-8 «PMID: 16392777»PubMed
 251. Watts GF, O'Brien SF, Shaw KM. Urinary infection and albumin excretion in insulin-dependent diabetes mellitus: implications for the measurement of microalbuminuria. Diabet Med 1996;13:520-4 «PMID: 8799654»PubMed