Käypä hoito

Parodontiitti

Käypä hoito
7.6.2010
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Koosteet

Potilaalle

Keskeinen sanoma

 • Parodontiitti eli hampaan kiinnityskudosten tulehdus on merkittävä kansantauti. Yleisimmin kyseessä on krooninen parodontiitti, joka on väestössä alidiagnosoitu ja jää sen takia osin hoitamatta.
 • Gingiviitin eli ientulehduksen ja parodontiitin ehkäisemiseen sekä varhaisdiagnostiikkaan ja -hoitoon on perusterveydenhuollossa kohdistettava aikaisempaa suurempaa huomiota, sillä pitkälle edenneenä parodontiitti ja sen seuraukset vaativat usein erikoishammaslääkäritasoista hoitoa ja muodostavat huomattavan kansantaloudellisen rasitteen.
 • Parodontiittiriskin toteaminen edesauttaa ehkäisyn ja hoidon kohdentamista.
 • Parodontologinen tutkimus on osa suun terveydentilan tutkimusta. Se tulee tehdä kaikenikäisille säännöllisin väliajoin, jotta parodontiitti todettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • Kun parodontiitti on diagnosoitu, se hoidetaan viipymättä. Vaikuttava hoito on toteutettavissa tehokkaasti lyhyellä aikavälillä.
 • Ylläpitohoito on olennainen osa kiinnityskudossairauksien hoitoa.
 • Terveet hampaan kiinnityskudokset ovat tärkeä osa yleisterveyttä.

Aiheen rajaus

 • Suositus käsittelee parodontiitin varhaisdiagnostiikkaa, ehkäisyä ja kroonisen parodontiitin hoitoa.
 • Suosituksessa ei käsitellä
  • parodontiittia, joka edellyttää erikoishammaslääkäritasoista hoitoa
  • hampaan kiinnityskudosten kirurgisia hoitomuotoja
  • hammasimplantin vieruskudosten sairauksia
  • akuutteja tilanteita
  • yleissairauksien ilmentymiä hampaan kiinnityskudoksissa.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteina on
  • kiinnittää huomiota erityisesti parodontiitin ehkäisyyn, varhaisdiagnostiikkaan ja -hoitoon
  • luoda hyvin toimivia hoitokäytäntöjä perusterveydenhuoltoon
  • lisätä ihmisten tietoisuutta hampaan kiinnityskudoksien sairauksista, jotta he osaisivat hakeutua riittävän ajoissa hoitoon ja pystyisivät toimimaan aktiivisesti osana hoitotiimiä.

Kohderyhmät

 • Hammaslääkärit, suuhygienistit ja muu suun terveydenhuollon ammattihenkilöstö
 • Muut terveydenhuollon ammattihenkilöt (muun muassa lääkärit, kouluterveydenhoitajat, opiskelijaterveydenhuolto, diabeteshoitajat, vanhustenhoivatyötä tekevät)
 • Väestö

Määritelmät

Esiintyvyys

Parodontiitille altistavat tekijät

Taulukko 1. Krooniselle parodontiitille altistavat ja syytekijät väestö-, yksilö- ja hammastasolla.
Väestö- ja/tai yksilötasoHampaisto- ja/tai hammastaso

Diagnostiikka

Tavoite

 • Diagnostiikan tavoitteena on tunnistaa jo varhaisvaiheessa
  • tulehduksen merkit (ienverenvuoto, punoitus, turvotus) hampaan kiinnityskudosten alueella
  • parodontiitin merkit (kliinisesti ientaskun syvyys ≥ 4 mm ja röntgenkuvissa havaittava alveoliluun kato ≥ 2 mm)
  • taudin uusiutuminen hoidetulla parodontiittipotilaalla.

Oireet

Esitiedot

Kliininen tutkimus

Kuvantamistutkimukset

Mikrobiologiset tutkimukset

Parodontiittidiagnoosi

Erotusdiagnostiikka

Ehkäisy

Kroonisen parodontiitin hoito

Hoidon komplikaatioita

Hoitotuloksen arviointi

 • 4–6 viikon kuluttua aktiivisen hoidon päättymisestä tehdään uusi parodontologinen tutkimus ja rekisteröidään saavutettu hoitotulos:
  • omahoidon toimivuus (plakin määrä ja paikantuminen)
  • BOP, muut tulehduksen merkit
  • ientaskujen syvyydet
  • ienrajan kulku
  • furkaatioleesiot
  • hampaiden liikkuvuus.
 • Lisäksi arvioidaan mahdollinen lisähoidon tarve. Tämä perustuu suureen BOP-arvoon (≥ 25 %), jäännöshammaskiven esiintymiseen ja jäännöstaskujen (≥ 5 mm) määrään.
 • Jos potilaalla esiintyy asianmukaisen lisähoidon jälkeen edelleen merkkejä parodontiitin jatkumisesta, tulisi hänet ohjata vaativan parodontologisen hoidon hallitsevalle hammaslääkärille (kuva «Tiimityö parodontologisessa hoidossa»3).

Ylläpitohoito ja ajoitus

Tiimityö parodontologisessa hoidossa

 • Potilaan ja hammaslääkärin ohella parodontologisen hoitotiimin jäseniä voivat olla suuhygienisti, hammashoitaja ja erikoishammaslääkäri.
 • Potilaan (ja joissakin tapauksissa – esimerkiksi laitoshoidossa olevalla – hänen huoltajansa tai omahoitajansa) osuus hoidon toteutuksessa on keskeinen parodontologisen hoidon onnistumisen kannalta.
 • Hammaslääkäri tekee parodontologisen diagnoosin ja laatii sen perusteella hoitosuunnitelman.
 • Suuhygienisti huolehtii suun terveyden hoidosta. Sen lisäksi hän voi osallistua anti-infektiiviseen hoitoon ja ylläpitohoitoon.
 • Hammaslääkäri vastaa aina hoidon toteutumisesta.
 • Huolellisesta ylläpitohoidosta huolimatta etenevä kiinnityskudoskato (10–20 %:lla potilaista) edellyttää erikoishammaslääkäritasoista hoitoa «Pastagia J, Nicoara P, Robertson PB. The effect of patient-centered plaque control and periodontal maintenance therapy on adverse outcomes of periodontitis. J Evid Based Dent Pract 2006;6:25-32 »72.
 • Potilas tulee lähettää erikoishammaslääkärille, kun kyseessä on
  • pitkälle edennyt parodontiitti, jossa toimenpiteet ovat erittäin vaativia (syvät taskut, furkaatioleesiot, vaikeapääsyiset pinnat)
  • vaikea parodontiitti, jossa purentaolosuhteet tai endodonttiset ongelmat ovat osana etiologiaa
  • yleissairauden komplisoima parodontiitti
  • vaikea nuoruusiän parodontiitti
  • vaativaa kirurgista hoitoa tarvitseva potilas.
 • Ks. myös kuva «Tiimityö parodontologisessa hoidossa»3.

Parodontiitin yhteys yleisterveyteen

Kustannusasiat

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Parodontiitti-suosituksen historiatiedot «Parodontiitti, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»2

Puheenjohtaja:

Eija Könönen, parodontologian professori, HLT, EHL, ylihammaslääkäri, oraalimikrobiologian dosentti, anaerobibakteriologian asiantuntija; Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos, Turun sosiaali- ja terveystoimi, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Jäsenet:

Mervi Gürsoy, HLL; Keravan terveyskeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Anne Hiiri, HLT, EHL; Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry (Käypä hoito -toimittaja)

Kimmo Suomalainen, parodontologian dosentti, HLT, EHL; Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos

Tellervo Tervonen, parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen professori, yliopistotutkija, HLT, EHL, ylihammaslääkäri; Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos ja OYS

Veli-Jukka Uitto, suubiologian professori, HLT, EHL, ylihammaslääkäri; Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos, HUS ja Helsingin kaupunki

Tiina Varrela, HLT, M.Sc., EHL; Turun sosiaali- ja terveystoimi, opetushammashoitola ja Hammasklinikka Dentori, Turku

Sidonnaisuudet

Mervi Gürsoy: Ei sidonnaisuuksia.

Anne Hiiri: Ei sidonnaisuuksia.

Eija Könönen: Ei sidonnaisuuksia.

Kimmo Suomalainen: Toiminut laitevalmistajan asiantuntijana instrumenttien tuotekehittelyssä ja saanut siitä palkkion (LM-Instruments Oy).

Tellervo Tervonen: Toiminut ITI-koulutustilaisuudessa moderaattorina ja saanut siitä palkkion. Tilaisuuden taustalla on osaltaan kaupallinen yritys (Straumann). Toiminut luennoitsijana laitevalmistajan koulutustilaisuudessa ja saanut siitä palkkion (Nobel Biocare).

Veli-Jukka Uitto: Antanut asiantuntija-apua lääkealan yrityksille (Straumann, GABA, Farmakate, McNeil).

Tiina Varrela: Ei sidonnaisuuksia.

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Kansanterveyslaitos. Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys 2000 -tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B16/2004:88-97. http://www.terveys2000.fi/julkaisut/2004b16.pdf
 2. Saxén L. Juvenile periodontitis in Finland. Proc Finn Dent Soc 1987;83:143-9 «PMID: 3303023»PubMed
 3. Haffajee AD, Socransky SS. Relationship of cigarette smoking to attachment level profiles. J Clin Periodontol 2001;28:283-95 «PMID: 11314883»PubMed
 4. Bergström J. Tobacco smoking and chronic destructive periodontal disease. Odontology 2004;92:1-8 «PMID: 15490298»PubMed
 5. Quirynen M, Dadamio J, Van den Velde S ym. Characteristics of 2000 patients who visited a halitosis clinic. J Clin Periodontol 2009;36:970-5 «PMID: 19811581»PubMed
 6. Holmstrup P, Glick M. Treatment of periodontal disease in the immunodeficient patient. Periodontol 2000 2002;28:190-205 «PMID: 12013342»PubMed
 7. Trackman PC, Kantarci A. Connective tissue metabolism and gingival overgrowth. Crit Rev Oral Biol Med 2004;15:165-75 «PMID: 15187034»PubMed
 8. Dongari-Bagtzoglou A, Research, Science and Therapy Committee, American Academy of Periodontology. Drug-associated gingival enlargement. J Periodontol 2004;75:1424-31 «PMID: 15562922»PubMed
 9. American Academy of Periodontology-Research, Scicence and therapy Committee. Periodontal diseases of children and adolescents. Pediatr Dent 2008;30:240-7 «PMID: 19216430»PubMed
 10. Tomar SL, Asma S. Smoking-attributable periodontitis in the United States: findings from NHANES III. National Health and Nutrition Examination Survey. J Periodontol 2000;71:743-51 «PMID: 10872955»PubMed
 11. Heasman L, Stacey F, Preshaw PM ym. The effect of smoking on periodontal treatment response: a review of clinical evidence. J Clin Periodontol 2006;33:241-53 «PMID: 16553633»PubMed
 12. Viisaudenhammas (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2008 (2.9.2008). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 13. Blakey GH, Marciani RD, Haug RH ym. Periodontal pathology associated with asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2002;60:1227-33 «PMID: 12420253»PubMed
 14. Moss KL, Ruvo AT, Offenbacher S ym. Third molars and progression of periodontal pathology during pregnancy. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:1065-9 «PMID: 17517287»PubMed
 15. Daly CG, Mitchell DH, Highfield JE ym. Bacteremia due to periodontal probing: a clinical and microbiological investigation. J Periodontol 2001;72:210-4 «PMID: 11288795»PubMed
 16. Larsen C, Barendregt DS, Slot DE ym. Probing pressure, a highly undervalued unit of measure in periodontal probing: a systematic review on its effect on probing pocket depth. J Clin Periodontol 2009;36:315-22 «PMID: 19426178»PubMed
 17. Bulthuis HM, Barendregt DS, Timmerman MF ym. Probe penetration in relation to the connective tissue attachment level: influence of tine shape and probing force. J Clin Periodontol 1998;25:417-23 «PMID: 9650880»PubMed
 18. Wang SF, Leknes KN, Zimmerman GJ ym. Reproducibility of periodontal probing using a conventional manual and an automated force-controlled electronic probe. J Periodontol 1995;66:38-46 «PMID: 7891248»PubMed
 19. Grossi SG, Dunford RG, Ho A ym. Sources of error for periodontal probing measurements. J Periodontal Res 1996;31:330-6 «PMID: 8858537»PubMed
 20. Schätzle M, Löe H, Lang NP ym. Clinical course of chronic periodontitis. III. Patterns, variations and risks of attachment loss. J Clin Periodontol 2003;30:909-18 «PMID: 14710771»PubMed
 21. Lang NP, Adler R, Joss A ym. Absence of bleeding on probing. An indicator of periodontal stability. J Clin Periodontol 1990;17:714-21 «PMID: 2262585»PubMed
 22. Müller HP, Eger T. Masticatory mucosa and periodontal phenotype: a review. Int J Periodontics Restorative Dent 2002;22:172-83 «PMID: 12019713»PubMed
 23. De Rouck T, Eghbali R, Collys K ym. The gingival biotype revisited: transparency of the periodontal probe through the gingival margin as a method to discriminate thin from thick gingiva. J Clin Periodontol 2009;36:428-33 «PMID: 19419444»PubMed
 24. Pepelassi EA, Tsiklakis K, Diamanti-Kipioti A. Radiographic detection and assessment of the periodontal endosseous defects. J Clin Periodontol 2000;27:224-30 «PMID: 10783834»PubMed
 25. Renvert S, Wikström M, Helmersson M ym. Comparative study of subgingival microbiological sampling techniques. J Periodontol 1992;63:797-801 «PMID: 1328591»PubMed
 26. Jervøe-Storm PM, Alahdab H, Koltzscher M ym. Comparison of curet and paper point sampling of subgingival bacteria as analyzed by real-time polymerase chain reaction. J Periodontol 2007;78:909-17 «PMID: 17470026»PubMed
 27. Teles FR, Haffajee AD, Socransky SS. The reproducibility of curet sampling of subgingival biofilms. J Periodontol 2008;79:705-13 «PMID: 18380565»PubMed
 28. Shapira L, Wilensky A, Kinane DF. Effect of genetic variability on the inflammatory response to periodontal infection. J Clin Periodontol 2005;32 Suppl 6:72-86 «PMID: 16128831»PubMed
 29. Huynh-Ba G, Lang NP, Tonetti MS ym. The association of the composite IL-1 genotype with periodontitis progression and/or treatment outcomes: a systematic review. J Clin Periodontol 2007;34:305-17 «PMID: 17378887»PubMed
 30. Tonetti MS, Claffey N, European Workshop in Periodontology group C. Advances in the progression of periodontitis and proposal of definitions of a periodontitis case and disease progression for use in risk factor research. Group C consensus report of the 5th European Workshop in Periodontology. J Clin Periodontol 2005;32 Suppl 6:210-3 «PMID: 16128839»PubMed
 31. Page RC, Eke PI. Case definitions for use in population-based surveillance of periodontitis. J Periodontol 2007;78:1387-99 «PMID: 17608611»PubMed
 32. Mombelli A, Gusberti FA, van Oosten MA ym. Gingival health and gingivitis development during puberty. A 4-year longitudinal study. J Clin Periodontol 1989;16:451-6 «PMID: 2768539»PubMed
 33. Nakagawa S, Fujii H, Machida Y ym. A longitudinal study from prepuberty to puberty of gingivitis. Correlation between the occurrence of Prevotella intermedia and sex hormones. J Clin Periodontol 1994;21:658-65 «PMID: 7852609»PubMed
 34. Tilakaratne A, Soory M, Ranasinghe AW ym. Periodontal disease status during pregnancy and 3 months post-partum, in a rural population of Sri-Lankan women. J Clin Periodontol 2000;27:787-92 «PMID: 11034128»PubMed
 35. Gürsoy M, Pajukanta R, Sorsa T ym. Clinical changes in periodontium during pregnancy and post-partum. J Clin Periodontol 2008;35:576-83 «PMID: 18430046»PubMed
 36. Seymour RA. Effects of medications on the periodontal tissues in health and disease. Periodontol 2000 2006;40:120-9 «PMID: 16398689»PubMed
 37. Robinson PG, Deacon SA, Deery C ym. Manual versus powered toothbrushing for oral health. Cochrane Database Syst Rev 2005;1:CD002281 «PMID: 15846633»PubMed
 38. Terézhalmy GT, Bartizek RD, Biesbrock AR. Plaque-removal efficacy of four types of dental floss. J Periodontol 2008;79:245-51 «PMID: 18251638»PubMed
 39. Slot DE, Dörfer CE, Van der Weijden GA. The efficacy of interdental brushes on plaque and parameters of periodontal inflammation: a systematic review. Int J Dent Hyg 2008;6:253-64 «PMID: 19138177»PubMed
 40. Davies RM. Toothpaste in the control of plaque/gingivitis and periodontitis. Periodontol 2000 2008;48:23-30 «PMID: 18715353»PubMed
 41. al-Tannir MA, Goodman HS. A review of chlorhexidine and its use in special populations. Spec Care Dentist 1994;14:116-22 «PMID: 7871472»PubMed
 42. Ciancio S. Essential oils in oral health management: A Review. J Clin Periodontol 2003;30(Suppl 5):4-24
 43. Addy M, Moran J, Newcombe RG. Meta-analyses of studies of 0.2% delmopinol mouth rinse as an adjunct to gingival health and plaque control measures. J Clin Periodontol 2007;34:58-65 «PMID: 17116159»PubMed
 44. Stoeken JE, Paraskevas S, van der Weijden GA. The long-term effect of a mouthrinse containing essential oils on dental plaque and gingivitis: a systematic review. J Periodontol 2007;78:1218-28 «PMID: 17608576»PubMed
 45. Haps S, Slot DE, Berchier CE ym. The effect of cetylpyridinium chloride-containing mouth rinses as adjuncts to toothbrushing on plaque and parameters of gingival inflammation: a systematic review. Int J Dent Hyg 2008;6:290-303 «PMID: 19138180»PubMed
 46. Lahtinen A, Ainamo A. Antimikrobiset suuvedet ovat oikein käytettyinä hyödyllisiä. Suom Hammaslääkäril 2009;16:30-41
 47. McCullough MJ, Farah CS. The role of alcohol in oral carcinogenesis with particular reference to alcohol-containing mouthwashes. Aust Dent J 2008;53:302-5 «PMID: 19133944»PubMed
 48. Lachenmeier DW. Safety evaluation of topical applications of ethanol on the skin and inside the oral cavity. J Occup Med Toxicol 2008;3:26 «PMID: 19014531»PubMed
 49. La Vecchia C. Mouthwash and oral cancer risk: an update. Oral Oncol 2009;45:198-200 «PMID: 18952488»PubMed
 50. Needleman I, Suvan J, Moles DR ym. A systematic review of professional mechanical plaque removal for prevention of periodontal diseases. J Clin Periodontol 2005;32 Suppl 6:229-82 «PMID: 16128841»PubMed
 51. Hugoson A, Lundgren D, Asklöw B ym. Effect of three different dental health preventive programmes on young adult individuals: a randomized, blinded, parallel group, controlled evaluation of oral hygiene behaviour on plaque and gingivitis. J Clin Periodontol 2007;34:407-15 «PMID: 17448044»PubMed
 52. Hujoel PP, Cunha-Cruz J, Loesche WJ ym. Personal oral hygiene and chronic periodontitis: a systematic review. Periodontol 2000 2005;37:29-34 «PMID: 15655023»PubMed
 53. Heikkinen AM, Pajukanta R, Pitkäniemi J ym. The effect of smoking on periodontal health of 15- to 16-year-old adolescents. J Periodontol 2008;79:2042-7 «PMID: 18980511»PubMed
 54. Carr AB, Ebbert JO. Interventions for tobacco cessation in the dental setting. A systematic review. Community Dent Health 2007;24:70-4 «PMID: 17615820»PubMed
 55. van Steenberghe D, Garmyn P, Geers L ym. Patients' experience of pain and discomfort during instrumentation in the diagnosis and non-surgical treatment of periodontitis. J Periodontol 2004;75:1465-70 «PMID: 15633322»PubMed
 56. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2006 (1.12.2006). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 57. Lauhio A, Richardson R, Lindquist C, Valtonen V. Suu infektiofokuksena – infektiolääkärin näkökulma. Suom Lääkäril 2007;62:401-7
 58. Farbod F, Kanaan H, Farbod J. Infective endocarditis and antibiotic prophylaxis prior to dental/oral procedures: latest revision to the guidelines by the American Heart Association published April 2007. Int J Oral Maxillofac Surg 2009;38:626-31 «PMID: 19467847»PubMed
 59. Pihlstrom BL, Hargreaves KM, Bouwsma OJ ym. Pain after periodontal scaling and root planing. J Am Dent Assoc 1999;130:801-7 «PMID: 10377637»PubMed
 60. Ximénez-Fyvie LA, Haffajee AD, Som S ym. The effect of repeated professional supragingival plaque removal on the composition of the supra- and subgingival microbiota. J Clin Periodontol 2000;27:637-47 «PMID: 10983597»PubMed
 61. Haffajee AD, Socransky SS, Gunsolley JC. Systemic anti-infective periodontal therapy. A systematic review. Ann Periodontol 2003;8:115-81 «PMID: 14971252»PubMed
 62. Asikainen S, Dahlén G, Klinge B, Olsen I, Westergaard J. Antibiootit parodontaalihoidossa. Suom Hammaslääkäril 2002;8:438-43
 63. Shaddox LM, Walker C. Microbial testing in periodontics: value, limitations and future directions. Periodontol 2000 2009;50:25-38 «PMID: 19388951»PubMed
 64. Herrera D, Alonso B, León R ym. Antimicrobial therapy in periodontitis: the use of systemic antimicrobials against the subgingival biofilm. J Clin Periodontol 2008;35:45-66 «PMID: 18724841»PubMed
 65. Preshaw PM, Hefti AF, Jepsen S ym. Subantimicrobial dose doxycycline as adjunctive treatment for periodontitis. A review. J Clin Periodontol 2004;31:697-707 «PMID: 15312090»PubMed
 66. Reinhardt RA, Stoner JA, Golub LM ym. Efficacy of sub-antimicrobial dose doxycycline in post-menopausal women: clinical outcomes. J Clin Periodontol 2007;34:768-75 «PMID: 17716312»PubMed
 67. König J, Plagmann HC, Rühling A ym. Tooth loss and pocket probing depths in compliant periodontally treated patients: a retrospective analysis. J Clin Periodontol 2002;29:1092-100 «PMID: 12492910»PubMed
 68. Svärdström G, Wennström JL. Periodontal treatment decisions for molars: an analysis of influencing factors and long-term outcome. J Periodontol 2000;71:579-85 «PMID: 10807122»PubMed
 69. von Troil B, Needleman I, Sanz M. A systematic review of the prevalence of root sensitivity following periodontal therapy. J Clin Periodontol 2002;29 Suppl 3:173-7; discussion 195-6 «PMID: 12787217»PubMed
 70. West NX. Dentine hypersensitivity: preventive and therapeutic approaches to treatment. Periodontol 2000 2008;48:31-41 «PMID: 18715354»PubMed
 71. Axelsson P, Nyström B, Lindhe J. The long-term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance. J Clin Periodontol 2004;31:749-57 «PMID: 15312097»PubMed
 72. Pastagia J, Nicoara P, Robertson PB. The effect of patient-centered plaque control and periodontal maintenance therapy on adverse outcomes of periodontitis. J Evid Based Dent Pract 2006;6:25-32 «PMID: 17138393»PubMed
 73. Rosling B, Serino G, Hellström MK ym. Longitudinal periodontal tissue alterations during supportive therapy. Findings from subjects with normal and high susceptibility to periodontal disease. J Clin Periodontol 2001;28:241-9 «PMID: 11284537»PubMed
 74. Rosén B, Olavi G, Badersten A ym. Effect of different frequencies of preventive maintenance treatment on periodontal conditions. 5-Year observations in general dentistry patients. J Clin Periodontol 1999;26:225-33 «PMID: 10223393»PubMed
 75. Aho S, Nieminen A, Uitto VJ. Parodontiitin kokonaisriskin voi määrittää yksilöllisesti. Suom Hammaslääkäril 2008;13:18-25
 76. Matuliene G, Studer R, Lang NP ym. Significance of Periodontal Risk Assessment in the recurrence of periodontitis and tooth loss. J Clin Periodontol 2010;37:191-9 «PMID: 20041980»PubMed
 77. Matuliene G, Pjetursson BE, Salvi GE ym. Influence of residual pockets on progression of periodontitis and tooth loss: results after 11 years of maintenance. J Clin Periodontol 2008;35:685-95 «PMID: 18549447»PubMed
 78. Teles RP, Patel M, Socransky SS ym. Disease progression in periodontally healthy and maintenance subjects. J Periodontol 2008;79:784-94 «PMID: 18454656»PubMed
 79. Checchi L, Montevecchi M, Gatto MR ym. Retrospective study of tooth loss in 92 treated periodontal patients. J Clin Periodontol 2002;29:651-6 «PMID: 12354091»PubMed
 80. Paraskevas S, Huizinga JD, Loos BG. A systematic review and meta-analyses on C-reactive protein in relation to periodontitis. J Clin Periodontol 2008;35:277-90 «PMID: 18294231»PubMed
 81. Pussinen PJ, Tuomisto K, Jousilahti P ym. Endotoxemia, immune response to periodontal pathogens, and systemic inflammation associate with incident cardiovascular disease events. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007;27:1433-9 «PMID: 17363692»PubMed
 82. Mustapha IZ, Debrey S, Oladubu M ym. Markers of systemic bacterial exposure in periodontal disease and cardiovascular disease risk: a systematic review and meta-analysis. J Periodontol 2007;78:2289-302 «PMID: 18052701»PubMed
 83. Friedewald VE, Kornman KS, Beck JD ym. The American Journal of Cardiology and Journal of Periodontology Editors' Consensus: periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease. Am J Cardiol 2009;104:59-68 «PMID: 19576322»PubMed
 84. Offenbacher S, Beck JD, Moss K ym. Results from the Periodontitis and Vascular Events (PAVE) Study: a pilot multicentered, randomized, controlled trial to study effects of periodontal therapy in a secondary prevention model of cardiovascular disease. J Periodontol 2009;80:190-201 «PMID: 19186958»PubMed
 85. Teeuw WJ, Gerdes VE, Loos BG. Effect of periodontal treatment on glycemic control of diabetic patients: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care 2010;33:421-7 «PMID: 20103557»PubMed
 86. Holm-Pedersen P, Lang NP, Müller F. What are the longevities of teeth and oral implants? Clin Oral Implants Res 2007;18 Suppl 3:15-9 «PMID: 17594366»PubMed
 87. Tomasi C, Wennström JL, Berglundh T. Longevity of teeth and implants - a systematic review. J Oral Rehabil 2008;35 Suppl 1:23-32 «PMID: 18181931»PubMed
 88. Gjermo PE, Grytten J. Cost-effectiveness of various treatment modalities for adult chronic periodontitis. Periodontol 2000 2009;51:269-75 «PMID: 19878480»PubMed
 89. Needleman I, McGrath C, Floyd P ym. Impact of oral health on the life quality of periodontal patients. J Clin Periodontol 2004;31:454-7 «PMID: 15142215»PubMed
 90. O'Dowd LK, Durham J, McCracken GI ym. Patients' experiences of the impact of periodontal disease. J Clin Periodontol 2010;37:334-9 «PMID: 20447256»PubMed
 91. Braegger U. Cost-benefit, cost-effectiveness and cost-utility analyses of periodontitis prevention. J Clin Periodontol 2005;32 Suppl 6:301-13 «PMID: 16128845»PubMed
 92. Gjermo PE. Impact of periodontal preventive programmes on the data from epidemiologic studies. J Clin Periodontol 2005;32 Suppl 6:294-300 «PMID: 16128844»PubMed
 93. Gaunt F, Devine M, Pennington M ym. The cost-effectiveness of supportive periodontal care for patients with chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2008;35:67-82 «PMID: 18724842»PubMed
 94. Axelsson P, Lindhe J. Effect of controlled oral hygiene procedures on caries and periodontal disease in adults. Results after 6 years. J Clin Periodontol 1981;8:239-48 «PMID: 6947990»PubMed
 95. Clerehugh V, Worthington HV, Lennon MA ym. Site progression of loss of attachment over 5 years in 14- to 19-year-old adolescents. J Clin Periodontol 1995;22:15-21 «PMID: 7706535»PubMed
 96. Ylöstalo P, Suominen-Taipale L, Reunanen A ym. Association between body weight and periodontal infection. J Clin Periodontol 2008;35:297-304 «PMID: 18294226»PubMed
 97. Kocher T, Schwahn C, Gesch D ym. Risk determinants of periodontal disease--an analysis of the Study of Health in Pomerania (SHIP 0). J Clin Periodontol 2005;32:59-67 «PMID: 15642060»PubMed
 98. Papapanou PN, Wennström JL. A 10-year retrospective study of periodontal disease progression. Clinical characteristics of subjects with pronounced and minimal disease development. J Clin Periodontol 1990;17:78-84 «PMID: 2303574»PubMed
 99. Grbic JT, Lamster IB. Risk indicators for future clinical attachment loss in adult periodontitis. Tooth and site variables. J Periodontol 1992;63:262-9 «PMID: 1573540»PubMed
 100. Klinge B, Norlund A. A socio-economic perspective on periodontal diseases: a systematic review. J Clin Periodontol 2005;32 Suppl 6:314-25 «PMID: 16128846»PubMed
 101. Hart TC, Atkinson JC. Mendelian forms of periodontitis. Periodontol 2000 2007;45:95-112 «PMID: 17850451»PubMed
 102. Deas DE, Mackey SA, McDonnell HT. Systemic disease and periodontitis: manifestations of neutrophil dysfunction. Periodontol 2000 2003;32:82-104 «PMID: 12756035»PubMed
 103. Hodge P, Michalowicz B. Genetic predisposition to periodontitis in children and young adults. Periodontol 2000 2001;26:113-34 «PMID: 11452901»PubMed
 104. Kinane DF, Hart TC. Genes and gene polymorphisms associated with periodontal disease. Crit Rev Oral Biol Med 2003;14:430-49 «PMID: 14656898»PubMed
 105. Machtei EE, Hausmann E, Dunford R ym. Longitudinal study of predictive factors for periodontal disease and tooth loss. J Clin Periodontol 1999;26:374-80 «PMID: 10382577»PubMed
 106. Lang NP, Schätzle MA, Löe H. Gingivitis as a risk factor in periodontal disease. J Clin Periodontol 2009;36 Suppl 10:3-8 «PMID: 19432625»PubMed
 107. Albandar JM. Some predictors of radiographic alveolar bone height reduction over 6 years. J Periodontal Res 1990;25:186-92 «PMID: 2141878»PubMed
 108. Lang NP, Kiel RA, Anderhalden K. Clinical and microbiological effects of subgingival restorations with overhanging or clinically perfect margins. J Clin Periodontol 1983;10:563-78 «PMID: 6581173»PubMed
 109. Schwalm CA, Smith DE, Erickson JD. A clinical study of patients 1 to 2 years after placement of removable partial dentures. J Prosthet Dent 1977;38:380-91 «PMID: 333107»PubMed
 110. Reitemeier B, Hänsel K, Walter MH ym. Effect of posterior crown margin placement on gingival health. J Prosthet Dent 2002;87:167-72 «PMID: 11854673»PubMed
 111. Schätzle M, Land NP, Anerud A ym. The influence of margins of restorations of the periodontal tissues over 26 years. J Clin Periodontol 2001;28:57-64 «PMID: 11142668»PubMed
 112. Schätzle M, Faddy MJ, Cullinan MP ym. The clinical course of chronic periodontitis: V. Predictive factors in periodontal disease. J Clin Periodontol 2009;36:365-71 «PMID: 19419434»PubMed
 113. Matthews DC, Tabesh M. Detection of localized tooth-related factors that predispose to periodontal infections. Periodontol 2000 2004;34:136-50 «PMID: 14717860»PubMed
 114. Burgett FG, Ramfjord SP, Nissle RR ym. A randomized trial of occlusal adjustment in the treatment of periodontitis patients. J Clin Periodontol 1992;19:381-7 «PMID: 1634627»PubMed
 115. Harrel SK, Nunn ME. The association of occlusal contacts with the presence of increased periodontal probing depth. J Clin Periodontol 2009;36:1035-42 «PMID: 19930093»PubMed
 116. Bernhardt O, Gesch D, Look JO ym. The influence of dynamic occlusal interferences on probing depth and attachment level: results of the Study of Health in Pomerania (SHIP). J Periodontol 2006;77:506-16 «PMID: 16512766»PubMed
 117. Könönen E, Paju S, Pussinen PJ ym. Population-based study of salivary carriage of periodontal pathogens in adults. J Clin Microbiol 2007;45:2446-51 «PMID: 17567788»PubMed
 118. Ezzo PJ, Cutler CW. Microorganisms as risk indicators for periodontal disease. Periodontol 2000 2003;32:24-35 «PMID: 12756031»PubMed
 119. Haffajee AD, Socransky SS, Smith C ym. Relation of baseline microbial parameters to future periodontal attachment loss. J Clin Periodontol 1991;18:744-50 «PMID: 1661304»PubMed
 120. Paju S, Pussinen PJ, Suominen-Taipale L ym. Detection of multiple pathogenic species in saliva is associated with periodontal infection in adults. J Clin Microbiol 2009;47:235-8 «PMID: 19020069»PubMed
 121. Ainamo J, Bay I. Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int Dent J 1975;25:229-35 «PMID: 1058834»PubMed
 122. Antczak-Bouckoms A, Joshipura K, Burdick E ym. Meta-analysis of surgical versus non-surgical methods of treatment for periodontal disease. J Clin Periodontol 1993;20:259-68 «PMID: 8473536»PubMed
 123. Bergström J. Periodontitis and smoking: an evidence-based appraisal. J Evid Based Dent Pract 2006;6:33-41 «PMID: 17138394»PubMed
 124. Demmer RT, Papapanou PN, Jacobs DR Jr ym. Bleeding on probing differentially relates to bacterial profiles: the Oral Infections and Vascular Disease Epidemiology Study. J Clin Periodontol 2008;35:479-86 «PMID: 18400025»PubMed
 125. Dietrich T, Kaye EK, Nunn ME ym. Gingivitis susceptibility and its relation to periodontitis in men. J Dent Res 2006;85:1134-7 «PMID: 17122168»PubMed
 126. Eberhard J, Jepsen S, Jervøe-Storm PM ym. Full-mouth disinfection for the treatment of adult chronic periodontitis. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD004622 «PMID: 18254056»PubMed
 127. Gunsolley JC. A meta-analysis of six-month studies of antiplaque and antigingivitis agents. J Am Dent Assoc 2006;137:1649-57 «PMID: 17138709»PubMed
 128. Harrel SK, Nunn ME. The effect of occlusal discrepancies on periodontitis. II. Relationship of occlusal treatment to the progression of periodontal disease. J Periodontol 2001;72:495-505 «PMID: 11338302»PubMed
 129. Heitz-Mayfield LJ, Trombelli L, Heitz F ym. A systematic review of the effect of surgical debridement vs non-surgical debridement for the treatment of chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2002;29 Suppl 3:92-102; discussion 160-2 «PMID: 12787211»PubMed
 130. Heitz-Mayfield LJ. How effective is surgical therapy compared with nonsurgical debridement? Periodontol 2000 2005;37:72-87 «PMID: 15655026»PubMed
 131. Hugoson A, Thorstensson H, Falk H ym. Periodontal conditions in insulin-dependent diabetics. J Clin Periodontol 1989;16:215-23 «PMID: 2785536»PubMed
 132. Hung HC, Douglass CW. Meta-analysis of the effect of scaling and root planing, surgical treatment and antibiotic therapies on periodontal probing depth and attachment loss. J Clin Periodontol 2002;29:975-86 «PMID: 12472990»PubMed
 133. Ioannou I, Dimitriadis N, Papadimitriou K ym. Hand instrumentation versus ultrasonic debridement in the treatment of chronic periodontitis: a randomized clinical and microbiological trial. J Clin Periodontol 2009;36:132-41 «PMID: 19207889»PubMed
 134. Lalla E, Cheng B, Lal S ym. Diabetes mellitus promotes periodontal destruction in children. J Clin Periodontol 2007;34:294-8 «PMID: 17378885»PubMed
 135. Lobene RR, Weatherford T, Ross NM ym. A modified gingival index for use in clinical trials. Clin Prev Dent 1986;8:3-6 «PMID: 3485495»PubMed
 136. LOE H, SILNESS J. PERIODONTAL DISEASE IN PREGNANCY. I. PREVALENCE AND SEVERITY. Acta Odontol Scand 1963;21:533-51 «PMID: 14121956»PubMed
 137. Paulander J, Wennström JL, Axelsson P ym. Some risk factors for periodontal bone loss in 50-year-old individuals. A 10-year cohort study. J Clin Periodontol 2004;31:489-96 «PMID: 15191581»PubMed
 138. Schätzle M, Löe H, Bürgin W ym. Clinical course of chronic periodontitis. I. Role of gingivitis. J Clin Periodontol 2003;30:887-901 «PMID: 14710769»PubMed
 139. Sjödin B, Matsson L, Unell L ym. Marginal bone loss in the primary dentition of patients with juvenile periodontitis. J Clin Periodontol 1993;20:32-6 «PMID: 8421113»PubMed
 140. Sjödin B, Matsson L. Marginal bone loss in the primary dentition. A survey of 7-9-year-old children in Sweden. J Clin Periodontol 1994;21:313-9 «PMID: 8034775»PubMed
 141. Tanner AC, Kent R Jr, Kanasi E ym. Clinical characteristics and microbiota of progressing slight chronic periodontitis in adults. J Clin Periodontol 2007;34:917-30 «PMID: 17877747»PubMed
 142. Tanner AC, Kent R Jr, Van Dyke T ym. Clinical and other risk indicators for early periodontitis in adults. J Periodontol 2005;76:573-81 «PMID: 15857098»PubMed
 143. Taylor GW. Bidirectional interrelationships between diabetes and periodontal diseases: an epidemiologic perspective. Ann Periodontol 2001;6:99-112 «PMID: 11887478»PubMed
 144. Trombelli L, Tatakis DN, Scapoli C ym. Modulation of clinical expression of plaque-induced gingivitis. II. Identification of "high-responder" and "low-responder" subjects. J Clin Periodontol 2004;31:239-52 «PMID: 15016251»PubMed
 145. Tunkel J, Heinecke A, Flemmig TF. A systematic review of efficacy of machine-driven and manual subgingival debridement in the treatment of chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2002;29 Suppl 3:72-81; discussion 90-1 «PMID: 12787208»PubMed
 146. Turesky S, Gilmore ND, Glickman I. Reduced plaque formation by the chloromethyl analogue of victamine C. J Periodontol 1970;41:41-3 «PMID: 5264376»PubMed
 147. Weston P, Yaziz YA, Moles DR ym. Occlusal interventions for periodontitis in adults. Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD004968 «PMID: 18646117»PubMed
 148. White RP Jr, Madianos PN, Offenbacher S ym. Microbial complexes detected in the second/third molar region in patients with asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2002;60:1234-40 «PMID: 12420254»PubMed
 149. White RP Jr, Offenbacher S, Phillips C ym. Inflammatory mediators and periodontitis in patients with asymptomatic third molars. J Oral Maxillofac Surg 2002;60:1241-5 «PMID: 12420255»PubMed
 150. White RP Jr, Phillips C, Hull DJ ym. Risk markers for periodontal pathology over time in the third molar and non-third molar regions in young adults. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:749-54 «PMID: 18355600»PubMed