Näytönastekatsaukset

Sepelvaltimotauti ja ACE:n estäjä

Näytönastekatsaukset
6.10.2009
Seppo Lehto

Näytön aste: A

ACE:n estäjä tulisi aloittaa kaikille sepelvaltimotautia sairastaville potilaille, joilla on hypertensio.

ACE:n estäjiä on käytetty vuosikymmeniä menestyksellisesti hypertension ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa. ACE:n estäjien hyödyllisyys kliinistä sydämen vajaatoimintaa sairastavilla ja oireettoman vasemman kammion dysfunktion yhteydessä sekä myös sydäninfarktin jälkeen on osoitettu useassa tutkimuksessa. Näiden tutkimusten perusteella on suositeltu ACE:n estäjän aloittamista kaikille potilaille, joiden ejektiofraktio on alle 40 %.

ACE:n estäjien hyödyllisyyttä selvitettiin suuren kardiovaskulaaririskin omaavilla potilailla. HOPE-tutkimuksessa «Yusuf S, Sleight P, Pogue J ym. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investig»1 oli potilaita, joilla oli diabetes, hypertensio tai kardiovaskulaarisairaus (aivohalvaus, sepelvaltimotauti tai perifeerinen valtimotauti). Normaalin lääkityksen lisäksi potilaat satunnaistettiin käyttämään ramipriilia tai lumetta. Ramipriiiliryhmässä systolisen verenpaineen lasku oli keskimäärin 3 mmHg. Ramipriiliryhmässä oli 22 % vähemmän kardiovaskulaaritapahtumia verrattuna lumeryhmään.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eurooppa-tutkimukseen «Fox KM, EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients wit»2 satunnaistettiin 12 218 sepelvaltimotautia sairastavaa potilasta 424 keskuksesta ja 24 Euroopan maasta. Tutkittavat olivat 18 vuotta täyttäneitä miehiä ja naisia, joilla ei ollut kliinistä sydämen vajaatoimintaa. Potilaat satunnaistettiin käyttämään joko lumetta tai perindopriilia, joka titrattiin vähitellen 8 mg/vrk annokseen oman sepelvaltimotautilääkityksen lisäksi. Tutkimus kesti keskimäärin 4.2 vuotta. Potilaista 27 %:lla oli hypertensio. Seuranta-aikana ryhmien välinen verenpaine-ero oli keskimäärin (-5/-2 mmHg). Perindopriili 8 mg/vrk alensi merkittävästi kardiovaskulaarikuolleisuutta ja ei-fataaleja sydäninfarkteja (RRR 19 %), sydäninfarkteja (RRR 24 %) sekä sairaalahoitoon johtaneita sydämenvajaatoimintakohtauksia (RRR 39 %). Tutkimuksen tulos oli riippumaton alkutilanteen kardiovaskulaarisairaudesta tai hypertensiosta. Tutkimus osoitti, että 8 mg perindopriilia on hyödyllinen sepelvaltimotaudin sekundaaripreventiossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Yusuf S, Sleight P, Pogue J ym. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 2000;342:145-53 «PMID: 10639539»PubMed
  2. Fox KM, EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet 2003;362:782-8 «PMID: 13678872»PubMed