Sydänsairaudet

Verenpainelääkkeet

Sydänsairaudet
16.6.2014
Silja Majahalme

Yleisimmät verenpainelääkkeet lääkeryhmittäin on lueteltu taulukossa « Verenpainelääkkeet.»1.

Nesteenpoistolääkkeet

Nesteenpoistolääkkeet eli diureetit vaikuttavat munuaisiin. Ne pienentävät elimistön nestekuormaa ja laajentavat ääreisverisuonia ja alentavat näin verenpainetta. Tähän lääkeaineryhmään kuuluu useita tehokkaita valmisteita. Ne eroavat toisistaan munuaisvaikutukseltaan. Diureetit vähentävät aivohalvauksia ja sepelvaltimotautitapahtumia sekä niihin liittyviä kuolemia.

Diureetteja tulisi käyttää mahdollisimman pieninä annoksina. Diureettihoidon seurauksena elimistöstä voi poistua nesteen lisäksi myös kaliumia ja joissakin tapauksissa myös natriumia. Tämän takia kaliumpitoisuus tulee määrittää säännöllisesti ja aina silloin, kun lisätään uusi lääke tai muutetaan annosta. Tarvittaessa voidaan antaa kaliumlisää tai käyttää kaliumia säästävää diureettia.

Munuaisten toiminta vaikuttaa nesteenpoistolääkkeiden tehoon. Siksi munuaisen toimintakoetta (S-Krea) tulee seurata säännöllisesti.

Beetasalpaajat

Beetasalpaajien vaikutukset välittyvät ilmeisesti usealla tavalla. Sydämen työmäärä ja syketiheys alenevat, munuaisten reniinin eritys vähenee ja elimistön reaktiot stressihormoneihin vaimenevat.

Beetasalpaajia suositellaan erityisesti potilaille, joilla on kohonneen verenpaineen lisäksi sepelvaltimotauti. Hyöty on erityisen suuri niille, jotka ovat sairastaneet sydäninfarktin ja joilla on sydämen vajaatoiminta ja rytmihäiriöitä.

ACE:n estäjät ja ATR:n salpaajat

Angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjät eli ACE:n estäjät vähentävät verenpainetta voimakkaasti kohottavan angiotensiini II:n syntymistä. Samalla sympaattisen hermoston toiminta vähenee mutta bradykiniinin määrä lisääntyy. ACE:n estäjät laajentavat verisuonia, mikä alentaa ääreisverenkierron vastusta sekä vasemman kammion työmäärää ja näin verenpainetta.

ACE:n estäjät ehkäisevät tehokkaasti ns. kohde-elinvaurion syntymistä ja etenemistä sydämessä ja munuaisissa. Munuaisten vajaatoiminnan eteneminen voi hidastua. Sydänlihaksen paksuuntuminen voi estyä, hidastua ja jopa korjautua, ja sydämen vajaatoiminnan kehittyminen estyä. Jo kehittynyt sydämen vajaatoiminta voi korjautua ja sydämen pumppausteho parantua. ACE:n estäjähoito vähentää myös verenpainepotilaan sepelvaltimotapahtumia, aivohalvauksia ja sydän- ja verisuonitautikuolemia yhtä tehokkaasti kuin diureetit tai beetasalpaajat.

Angiotensiinireseptorin eli ATR:n salpaajien vaikutustavat ovat samankaltaisia kuin ACE:n estäjien, mutta niiden haittavaikutukset ovat vähäisempiä. Angiotensiinireseptorin salpaajat ovat hyvin siedettyjä lääkkeitä. Ne ovat käyttökelpoisia erityisesti vajaatoiminta- ja diabetespotilaille silloin kun ACE:n estäjät eivät sovi. Myös angiotensiinireseptorin salpaajilla on munuaisia suojaava vaikutus.

Kalsiumkanavan salpaajat

Kalsiumkanavan salpaajat eroavat toisistaan merkittävästi. Erot vaikuttavat sivuvaikutuksien syntyyn. Kaikki kalsiumkanavan salpaajat laajentavat verisuonia ja alentavat näin verenpainetta, mutta vaikutusnopeudessa ja tehossa on eroja. Kalsiumkanavan salpaajahoito vähentää aivohalvauksia diureetti-, beetasalpaaja- ja ACE:n estäjähoidon veroisesti. Nifedipiinin lyhytvaikutteista muotoa käytetään verenpaineen hoidossa yleensä vain yhdessä beetasalpaajan kanssa.

Muut lääkkeet

Klonidiinia käytetään erittäin korkeiden verenpaineiden alentamiseen päivystyspoliklinikoilla. Myös aliskireeniä, labetalolia, moksonidiinia ja pratsosiinia käytetään verenpaineen hoidossa. Näiden lääkkeiden vaikutuksesta sydän- ja verenkiertotapahtumien ehkäisijänä ei ole tutkimusnäyttöä.

Taulukko 1. Verenpainelääkkeet.
LääkeryhmäVaikuttava aineAnnos
DiureetitHydroklooritiatsidi12,5–100 mg
Indapamidi2,5 mg
Furosemidi20–120 mg
Spironolaktoni12,5–50 mg
Kalsiumkanavan salpaajatAmlodipiini2,5–10 mg
Felodipiini2,5–10 mg
Isradipiini2,5–5 mg
Nisoldipiini10–40 mg
Nilvadipiini8–16 mg
Lerkanidipiini10–30 mg
ACE:n estäjtätEnalapriili2,5–20 mg
Lisinopriili2,5–30 mg
Perindopriili2–10 mg
Kinapriili10–40 mg
Ramipriili1,25–10 mg
ATR:n salpaajatEprosartaani600 mg
Irbesartaani75–300 mg
Kandesartaani4–32 mg
Losartaani25–100 mg
Olmesartaani10–40 mg
Telmisartaani20–80 mg
Valsartaani40–320 mg
BeetasalpaajatAsebutololi200–400 mg
Atenololi25–100 mg
Beetaksololi10–40 mg
Bisoprololi2,5–20 mg
Karvediloli12,5–50 mg
Metoprololi23,75–190 mg
Nebivololi5 mg
Pindololi5–15 mg
Propranololi40–160 mg
Seliprololi200–400 mg
Sotaloli80–320 mg