Sydänsairaudet

Kammionsisäiset johtumishäiriöt

Sydänsairaudet
16.6.2014
Hannu Parikka

Kammiosisäisistä johtumishäiriöistä puhutaan, kun sähköherätteen kulku hidastuu tai estyy Hisin kimpun oikeassa tai vasemmassa haarassa, tai viimeksi mainitun haarakkeissa (ks. «Sydämen sähköinen toiminta»1). Nämä johtumishäiriöt eivät aiheuta hidaslyöntisyyttä, mutta ne voivat enteillä varsinaista eteis-kammiokatkosta. Vaikka haarakatkos useimmiten ei aiheuta mitään oireita, voi sellaisen ilmaantuminen kertoa sydänlihassairauden olemassaolosta tai alkamisesta.

Haarakatkokset

Oikeassa haarakatkoksessa (right bundle branch block, RBBB) herätteen kulku katkeaa Hisin kimpun oikeassa haarassa ja vasemmassa haarakatkoksessa (left bundle branch block, LBBB) sen vasemmassa haarassa. Haarakatkokset muuttavat EKG:n kammioheilahdusta, kun osa kammiolihaksesta aktivoituu hitaasti. Löydös tulee useimmiten ilmi terveystarkastuksen yhteydessä rekisteröidyssä EKG:ssa (kuva «Oikean haarakatkoksen EKG-löydökset»1).

Haarakatkokset ovat nuorilla harvinaisia, mutta keski-iän jälkeen niitä alkaa ilmaantua etenevästi. Oireettomalla nuorehkolla tai keski-ikäisellä henkilöllä havaittava RBBB on yleensä hyvänlaatuinen. Haarakatkokset voivat olla myös toiminnallisia eli ilmaantua vain kun syketaajuus kasvaa suureksi (aberraatio). Tällöin QRS-heilahdus on rauhallisessa rytmissä kapea. Haarakatkosten haittana on, että ne voivat estää sydämen hapenpuutteen tai akuutin sydäninfarktin näkymisen EKG-rekisteröinnissä, koska kammioheilahdus on valmiiksi poikkeava.

Vasen haarakatkos

Vasen haarakatkos voi olla merkki alkavasta sydänlihasviasta ja siksi tarvitaan kajoamattomia sydäntutkimuksia mahdollisen sairauden määrittämiseksi (kuva «Vasemman haarakatkoksen EKG-löydökset»2). Haarakatkos voi syntyä sepelvaltimotaudin, sydäninfarktin, kardiomyopatian ja läppävikojen, erityisesti aorttaläppävikojen seurauksena. Akuutin sydäninfarktin aiheuttama vasen haarakatkos merkitsee isoa vauriota sydänlihaksessa ja huonoa ennustetta.

Haarakatkos voi myös merkitä johtoratojen alkavaa rappeutumista ilman varsinaista sydänsairautta. Pienelle osalle henkilöistä voi vuosien saatossa tulla varsinainen eteis-kammiokatkos, jonka korjaaminen vaatii sydämen tahdistimen asennuksen.

Sydämen vajaatoiminnassa vasen haarakatkos voi vaikeuttaa vasemman kammion pumppaustoimintaa merkittävästi. Tällöin kammion pumppaustoiminta on asynkronista. Tämä havaitaan sydämen kaikukuvauksessa. Pumppaustoimintaa voidaan parantaa vajaatoimintatahdistimella (ks. «Vajaatoimintatahdistin»2).

Muut katkokset

Sydänsairaus tai johtoratojen itsenäinen rappeutuminen voivat katkaista vasemman etu- tai takahaarakkeen (ks. «Sydämen sähköinen toiminta»1) eli aiheuttaa haarakekatkoksen. Vasemman etuhaarakkeen katkos (left anterior hemiblock, LAHB) on yleisin ja takahaarakkeen katkos (left posterior hemiblock, LPHB) harvinaisin kammionsisäisistä katkoksista. Samat sydänviat aiheuttavat haara- ja haarakekatkokset.

Bifaskikulaarinen katkos tarkoittaa, että henkilöllä on LBBB tai sekä RBBB ja että vasemman etu- tai takahaarakkeen katkos. Trifaskikulaarikatkoksessa myös PQ-aika on pidentynyt. Myös vaihteleva LBBB ja RBBB samalla henkilöllä on trifaskikulaarisen katkoksen ilmenemä.

Bi- ja trifaskikulaarikatkokset (kuva «Trifaskikulaariblokki»3) edeltävät usein täydellistä eteis-kammiokatkosta (ks. «Eteis-kammiojohtumisen häiriöt»3). Tahdistimen asennus on tarpeellinen, jos näihin katkoksiin liittyy tajunnanhäiriön oireita merkkinä ajoittaisesta vaikeammasta katkoksesta.